ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل715,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان هفت تير 15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا110 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حسابي38

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا93
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اقدسيه21

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا120 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا180 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي 55

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا116 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان بابك 17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,400,000,000
زیربنا530
-
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلاحي43

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,200,000,000
مساحت280
زیربنا249-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان كوثر 1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل730,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان نبش قائم مقام 15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه 31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
زیربنا75 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان كوهسنگي6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا150 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اماميه 10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:63,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا76 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بهورز10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:63,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا76 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بهورز10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بهورز3/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل285,000,000
زیربنا76
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان نبش انديشه 70

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا168
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان نوكاريزي 7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل504,000,000
زیربنا87
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان صياد 50

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا90
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان شريف13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان هفت تير 2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا180 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان دانش آموز 18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,250,000
زیربنا120 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حجاب 64/3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا50 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صياد54/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا50 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صياد54/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا50 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صياد54/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا115 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه 15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا80 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلسطين 30

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا155 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان هاشميه 91/5

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
زیربنا85 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان مجيديه 2/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل430,000,000
زیربنا76
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان كوثر شمالي37/6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا120
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان كلاهدوز23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل485,000,000
زیربنا97
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان صياد39

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل460,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه 32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل725,000,000
زیربنا125
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ميثاق 10/15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان رازي22/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل613,000,000
زیربنا125
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان صادقيه24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل340,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه 31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل980,000,000
زیربنا150
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانش آموز15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل290,000,000
زیربنا88
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان انديشه71

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,250,000
زیربنا95 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صدف25

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,100,000
زیربنا130 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان صدف 26

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا55 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حسابي36

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا55 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حسابي36

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا50 -طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اقدسيه36

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا150 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان معلم 43

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,350,000
زیربنا100 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان راضي 15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صارمي36/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صارمي36/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا115 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان آبكوه13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,100,000
زیربنا115 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان هاشميه 62

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا160 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان سيدرضي38

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا80 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان سيد رضي 38

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا155 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان امامت 23

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان هفت تير 2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا100 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پايداري3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل360,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان استاد يوسفي28و30

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا165 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان گلشن 7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا127
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حجاب 73

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,700,000
زیربنا150 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان معلم 12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,472,500,000
زیربنا155
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل320,000,000
زیربنا78
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان شريعتي 60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل380,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان انديشه 62

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا67
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان خاقاني شمالي 18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا67
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان خاقاني شمالي 18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا60 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان آزاده20

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا90 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اقدسيه21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا70
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان بنفشه اصلي

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا145
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان دانش آموز 3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل275,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان مجيديه27

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان نبش برونسي22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل270,000,000
زیربنا78
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان شاهد 83

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل565,000,000
زیربنا94
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ثمانه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا103
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان سيد رضي 61

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا116
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فلاحي50/4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صارمي36/3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:90,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا106 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هفت تير21

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:90,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا106 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هفت تير21

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا45 -طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان امامت

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا65 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان امامت 42و44

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا50 -طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اقدسيه36

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا85 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان جانباز7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا85 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان جانباز7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا110 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هاشميه38

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:900,000
زیربنا90 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سيد رضي35

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت21
شهر مشهد-
خیابان حسابي59

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا80 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان كلاهدوز23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل715,000,000
زیربنا130
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا102 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان اميريه4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:5,500,000
زیربنا300 -همکف -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان بهار18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا120 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان صياد41

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا120 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان صياد1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا160 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان انديشه 22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ابوذز19

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ابوذر19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا70
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان سرافرازان20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل410,000,000
زیربنا72
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان امامت64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل545,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي38/13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,000,000,000
مساحت440
زیربنا420-سه طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان بعدسنايي6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان جلال 48

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم