ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا150 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حسابي2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,800,000
زیربنا165 -طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان قانع32/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,400,000
زیربنا165 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان قانع32/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,155,000,000
زیربنا155
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانشجو14

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه91/3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه35

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه35

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا160 -طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل623,500,000
زیربنا145
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه35

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا100 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي38/17

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:90,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا92 - -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان هاشميه 6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل295,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان رفيعي7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا145
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حجاب66

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:950,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان همت11و9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان هنرستان23/9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل460,000,000
زیربنا104
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا98
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان قانع18

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت200-زیربنا120-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حاشيه وكيل آباد

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا60 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان هفت تير31/4

مغازه-فروشی
مبلغ کل:900,000,000
مساحت30
-
شهر مشهد-
خیابان هنرستان40وفكوري

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا120 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حجاب37

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان هفت تير30و28

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا130 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه34

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت200
زیربنا140-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان كوثر4و6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل347,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل425,000,000
زیربنا105
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان رفيعي12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان انديشه83

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,625,000,000
مساحت850
زیربنا380-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا150 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا100 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي38/17

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پيروزي2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پيروزي2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل440,000,000
زیربنا86
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان شريعتي58/7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان مجيديه33

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,350,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صادقي13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا105 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه34

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا105 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل546,000,000
زیربنا105
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رفيعي10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل315,000,000
زیربنا64
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان شريعتي11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت441
زیربنا120-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان صدف4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,000,000,000
مساحت435
زیربنا529-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان امين7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل645,000,000
زیربنا150
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل675,000,000
زیربنا150
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا102
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان اقبال13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:55,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان اقدسيه13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا100 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان هاشميه91/3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا80 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان خاقاني16

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بهورز3/4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بهورز3/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل415,000,000
زیربنا82
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فلاحي7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل295,000,000
زیربنا90
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان پيروزي28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مجيديه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل356,000,000
زیربنا72
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مجيديه49

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:55,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان اقدسيه13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:87,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا125 -طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان ارمغان3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:87,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا125 -طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان ارمغان3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا55 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان انديشه7/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا145 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان كوثر20

مغازه-فروشی
مبلغ کل:350,000,000
مساحت31
-
شهر مشهد-
خیابان سرافراز4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل552,000,000
زیربنا115
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان رحمانيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا60
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هاشميه67

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا60 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان سيدرضي46

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا50 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان فرامرز36

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:400,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت100
شهر مشهد-
خیابان هاشميه49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا161
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مجيديه

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,100,000
مساحت100-زیربنا70-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هفت تير31

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت125-زیربنا85-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان امامت25

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت125-زیربنا85-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان امامت25

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صدف23

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:4,500,000
مساحت33
شهر مشهد-
خیابان دستغيب3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:150,000
زیربنا68 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا68 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا14 -طبقه سه -
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان كوثر26و24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا14 -طبقه سه -
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان كوثر26و24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:8,000,000
مبلغ اجاره:900,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا155
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سيدرضي15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان لادن21/5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل605,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل975,000,000
زیربنا150
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريعتي84

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا110 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان اقدسيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل720,000,000
زیربنا118
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه77

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل370,000,000
زیربنا60
طبقه پنج -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان حجاب52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل540,000,000
زیربنا115
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مجيديه49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل485,000,000
زیربنا97
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريعتي55

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل510,600,000
زیربنا92
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي7

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:400,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت100
شهر مشهد-
خیابان هاشميه49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا145
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان ثمانه17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,400,000,000
مساحت180
زیربنا360-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل370,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل580,000,000
زیربنا125
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان فلاحي38/8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان آزادي2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان آزادي2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا160
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت32

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا113 -طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شريعتي62

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا113 -طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شريعتي62

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان سرافراز12

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان سرافراز12

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
مساحت30
شهر مشهد-
خیابان شريعتي6و4

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان پيروزي59

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا110 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد23

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم