ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:2,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا12 -طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان بزرگمهر شمالي2

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:2,000,000
مبلغ اجاره:850,000
زیربنا15 - -
شهر مشهد-
خیابان دانشگاه18

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:2,000,000
مبلغ اجاره:850,000
زیربنا12 - -
شهر مشهد-
خیابان دانشگاه18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان روبرو انديشه49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل349,000,000
زیربنا70
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان رازي12و14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل877,500,000
زیربنا135
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا79
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا85
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان فرهنگ21و23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل250,000,000
زیربنا50
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان بهارستان4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل720,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ستاري13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل312,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ارمغان10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل675,000,000
زیربنا112
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان سرافراز46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل440,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل532,000,000
زیربنا76
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان نماز3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل245,000,000
زیربنا55
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان سرافراز53

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا55 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان يوسفيه9/15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا55 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان يوسفيه9/15

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان رضوي6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا160 -طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان امامت42

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا140
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بين بابك وسلمان

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل350,000,000
زیربنا78
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان انديشه70

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا82
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان سرافراز49

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت50
-
شهر مشهد-
خیابان امامت36

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:8,000,000
مساحت32
شهر مشهد-
خیابان هنرستان15و17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:12,000,000,000
مساحت500
زیربنا600-دو طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان سيدرضي24

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,800,000,000
مساحت253
--
شهر مشهد-
خیابان جلال54

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,600,000,000
مساحت250
زیربنا254-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان معلم14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا74
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان صادقيه4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل980,000,000
زیربنا155
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان قانع7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:150,000
زیربنا55 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حافظيه13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا80 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هفت تير4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا70 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان بين قائم وپاستور

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا70 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان بين قائم وپاستور

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:770,000
زیربنا72 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان عصمتيه9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا115 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان تلاش9و11

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا90 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان انديشه83

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا90 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان انديشه83

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
زیربنا100 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هفت تير29/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا120 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان پيروزي60

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا150 -همکف -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت19

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:280,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا160 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت19

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:280,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا160 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا93
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان دانشجو28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا120
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ابن سينا9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا73
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان معلم14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,380,000,000
زیربنا260
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان خيابان ياس

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,732,500,000
زیربنا165
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان ميدان جانباز

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا105 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بخارايي22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:8,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا75 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صياد2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:2,600,000
زیربنا150 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان ابومسلم1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت250
زیربنا200--
شهر مشهد-
خیابان امامت19

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت70
شهر مشهد-
خیابان عصمته1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا90 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دانش اموز31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا70 -زیرزمین -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان گلديس16/10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:260,000,000
مبلغ اجاره:150,000
زیربنا160 -طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانش آموز28

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا110 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان هاشميه91/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:700,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا315 -طبقه پنج -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان سامانيه22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,400,000
زیربنا165 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان امامت46

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا105 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان صارمي10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا97 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان نماز28

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا97 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان نماز28

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:140,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا150 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رازي17/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:450,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بهارستان2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,300,000
زیربنا170 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ستاري26/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا154
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان ابوذر31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل200,000,000
زیربنا65
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان راستان13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا86
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان رحمانيه6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,760,000,000
زیربنا160
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دعبل7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:450,000,000
مساحت50
--
شهر مشهد-
خیابان فلاحي2/4

آپارتمان-{واگذاری}
مبلغ کل0
زیربنا170
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا170
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل975,000,000
زیربنا150
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اديب جنوبي7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا140
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان كوثر22

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:3,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت3
شهر مشهد-
خیابان حجاب56

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,100,000
زیربنا85 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان سيدرضي ودانش آموز

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:12,000,000
مبلغ اجاره:2,800,000
زیربنا160 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان فلسطين22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا125 -همکف -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت50

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا70 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان راهنمايي22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:700,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا315 -طبقه پنج -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان سامانيه22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا50 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شقايق11

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا50 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شقايق11

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا173 -طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان حامدجنوبي14

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا173 -طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان حامدجنوبي14

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان خيام10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا95
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان فرامرز25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,850,000,000
زیربنا190
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان بهارستان17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,178,100,000
زیربنا187
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان شاهد38

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا110 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان كوثر 15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا110 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان كوثر15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا160
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان قائم مقام15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل770,000,000
زیربنا110
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان تلاش13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,210,000,000
زیربنا260
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان رضوي19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل355,000,000
زیربنا71
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هفت تير11/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت250
زیربنا150-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد17و19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,670,000,000
مساحت578
زیربنا40-دو طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان پاستور4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,250,000,000
مساحت550
زیربنا400-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نبش ابومسلم

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا180
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان راضي4/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا180
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حق شناس2/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل305,000,000
زیربنا61
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان انديشه83

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل625,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان هنرستانن23/9

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم