ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

آخرین املاک سپرده شدهآخرین املاک ارسالی توسط مشاورین املاک نمایش داده می شود

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا119
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان پيروزي75

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل810,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان آموزگار69و67

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا120
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان ميثاق12/3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:180,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان كيانستر1

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان معلم50و48

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,700,000
زیربنا105 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان استقلال4 وچهارراه ميلاد

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان هنرستان28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل730,000,000
زیربنا107
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان لادن39

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا80 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه41

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
مساحت250-زیربنا146-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت30

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت100-زیربنا135-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مطهري40

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا83 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ميعاد7/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت98
زیربنا120-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مطهري1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت125
زیربنا160-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان امامت25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان كوي امير1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا87
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي43/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل770,000,000
زیربنا110
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فكوري96

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا160
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانشجو26

مغازه-فروشی
مبلغ کل:576,000,000
مساحت64
-
شهر مشهد-
خیابان فرامرز3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت400
-
شهر مشهد-
خیابان كوثر37و39

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت256
زیربنا165--سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اول سيدرضي

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت442
زیربنا260-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شاهد48و50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت146
زیربنا240-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و پنج سال ساخت
خیابان حرعاملي62

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا123 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ابوطالب59

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا123 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ابوطالب29

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي60

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي60

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا85 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا75 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان صياد23

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا80 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان لادن14

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا140 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عصمتيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل756,000,000
زیربنا120
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رازي22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا76
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان رازي13/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل300,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان نخل1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان بوستان19/10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا106
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان رحمانيه5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:950,000,000
مساحت192
زیربنا116-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اديب51

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا113
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد23

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اماميه15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل430,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فلاحي53

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا200
طبقه یک -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مجد22و24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان اماميه66/7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,695,000,000
زیربنا245
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان زكريا17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,395,000,000
زیربنا155
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سناباد28

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت10
شهر مشهد-
خیابان كوهسنگي

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا60
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان ارغوان7

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:350,000,000
مبلغ اجاره:100,000
مساحت180-زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان صدف24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان صياد57

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان صياد57

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا65 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان دلاوران43

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا90 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان اسفندياني1/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل300,000,000
زیربنا64
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان الهيه15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل350,000,000
زیربنا70
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بين بهاران وبنفسه

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل425,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان عبدالمطلب30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا77
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ارشاد5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل510,000,000
زیربنا130
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل280,000,000
زیربنا75
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هدايت39/5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت86
زیربنا95-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان حجاب77

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان سجاديه8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا133
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان حجاب85/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا150
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ياسمن6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان صياد53

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا70 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هدايت12/12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل640,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان كوثر8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:650,000
زیربنا80 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان نرگس1/9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:400,000
زیربنا85 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ابوطالب59

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل678,500,000
زیربنا115
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل884,500,000
زیربنا145
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مجيديه27/4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:960,000,000
مساحت100
زیربنا128-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هفت سال ساخت
خیابان ويلا19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل980,000,000
زیربنا172
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان اميريه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل545,000,000
زیربنا94
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان روبرو موسوي قوچاني20

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:820,000,000
مساحت110
زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان كلاهدوز49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل285,000,000
زیربنا65
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان مطهري23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا138
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان صياد35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا135
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ميدان توحيد

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل340,000,000
زیربنا95
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان هدايت34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل230,000,000
زیربنا65
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان هدايت25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل602,000,000
زیربنا140
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان منفرد7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل602,000,000
زیربنا140
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان جانباز7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل440,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه67

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,764,000,000
زیربنا168
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانشجو26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل490,000,000
زیربنا112
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حسابي38/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا95
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل877,500,000
زیربنا135
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه21

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا80 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان رضوي37

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان ابرار8/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا80 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان بهارستان16

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا71 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان فلاحي19

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا71 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان فلاحي19

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
زیربنا273 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان كوهسنگي15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا40 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان شقايق11

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا230 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه32

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا130 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت44

ثبت رایگان آگهی املاک

سراسری بودن

فعالیت مشاور املاک ما بصورت سراسری می باشد و در کلیه نقاط جغرافیایی ایران مشغول فعالیت می باشد

ثبت رایگان املاک رهنی

استفاده از آخرین تکنلوژی ها

مشاور املاک ما از آخرین تکنولوژی ها روز دنیا همچون نرم افزار رایانه و تلفن همراه استفاده می نماید

فروش و معاوضه

استفاده از آخرین متد فروش و بازاریابی

استفاده از آخرین متدهای فروش و بازاریابی جز یکی از ویژگی های برتر ما می باشد

ثبت رایگان املاک

خدمات 24 ساعته

سیستم های اتوماسیون و آنلاین ما بصورت 24 ساعته به شما خدمات دهی می کنند

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم