ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای فروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل380,000,000
زیربنا86
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مهديه25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل270,000,000
زیربنا75
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان كريمي2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان جلال62و64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل335,000,000
زیربنا60
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان هدايت35/16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,360,000,000
زیربنا160
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان آموزگاز29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان پيروزي28/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل580,000,000
زیربنا85
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان حافظيه5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا157
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان فلسطين22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا122
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان صدف30/7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل380,000,000
زیربنا83
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان سرافراز52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا140
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان راهنمايي12

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت290
زیربنا320-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان بيستون3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت336
زیربنا240-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد50/3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:50,000,000,000
مساحت520
--
شهر مشهد-
خیابان سجاد

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت150
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان لادن واقبال

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان اميرمعذي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل215,000,000
زیربنا55
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان لادن11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان ويلا7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,343,900,000
زیربنا151
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بهشتي30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا78
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلاحي50

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل960,000,000
زیربنا130
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان دانشسرا 1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:13,000,000,000
مساحت500
--
شهر مشهد-
خیابان قرني28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل200,000,000
زیربنا46
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان رستگاري2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا115
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان عصمتيه13/4و13/6

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان لادن2و4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,850,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان لادن2و4

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت125-زیربنا75-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:650,000
زیربنا40 -زیرزمین -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان شريعتي17

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
مساحت280-زیربنا200-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هاشميه32

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم