ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای فروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا119
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان پيروزي75

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل810,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان آموزگار69و67

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا120
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان ميثاق12/3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:180,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان كيانستر1

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان معلم50و48

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,700,000
زیربنا105 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان استقلال4 وچهارراه ميلاد

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان هنرستان28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل730,000,000
زیربنا107
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان لادن39

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا80 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه41

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
مساحت250-زیربنا146-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت30

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت100-زیربنا135-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مطهري40

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا83 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ميعاد7/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت98
زیربنا120-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مطهري1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت125
زیربنا160-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان امامت25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان كوي امير1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا87
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي43/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل770,000,000
زیربنا110
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فكوري96

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا160
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانشجو26

مغازه-فروشی
مبلغ کل:576,000,000
مساحت64
-
شهر مشهد-
خیابان فرامرز3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت400
-
شهر مشهد-
خیابان كوثر37و39

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت256
زیربنا165--سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اول سيدرضي

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت442
زیربنا260-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شاهد48و50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت146
زیربنا240-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و پنج سال ساخت
خیابان حرعاملي62

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا123 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ابوطالب59

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا123 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ابوطالب29

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي60

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي60

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا85 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان اميريه37

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم