ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,215,000,000
زیربنا135
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان دانشجو16

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نرگس1/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نرگس1/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ساجدي2و4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,968,000,000
زیربنا164
-
شهر مشهد-
خیابان امامت38

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا107
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان رضوي42

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا65
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان خاقاني31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,160,000,000
زیربنا180
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان ابوذر37/5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,700,000,000
مساحت280
زیربنا150-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ثمانه13و15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت510
زیربنا600-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان انوري10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت1000
زیربنا800-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پرستار2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت140
زیربنا340-سه طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت70

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت181
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان سناباد59

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت250
زیربنا160-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان هاشميه40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل959,400,000
زیربنا117
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان ساجدي4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان مجيديه47

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا111
همکف-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان حسابي42

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا106
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان مجد37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان شريعتي55

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان ميرکي6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,600,000,000
مساحت200
زیربنا220-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان عصمتيه1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:500,000,000
مساحت77
زیربنا50-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان مطهري23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا78
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان ثمانه15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل460,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان جانباز7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا85
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان برکپور10

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت14
شهر مشهد-
خیابان شقايق5

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم