ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,100,000
مساحت28
شهر مشهد-
خیابان حجاب11

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:5,500,000
مساحت180
شهر مشهد-
خیابان هدايت30و28

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,900,000
زیربنا50 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان سجاديه3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا55 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان زيتون13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:6,500,000
زیربنا175 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان آزاده53

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,800,000
زیربنا50 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دانش آموز41

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اماميه61

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,300,000
زیربنا80 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانشسرا 3/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا75 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان امير20

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا93 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان سجاديه6

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا10 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان معلم8

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا60 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان استقلال9وميدان معلم

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا60 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان استقلال9وميدان معلم

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا85 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه32

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا115 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان سجاديه55

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا72
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان امامت50

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان اماميه30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا71
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان سجاديه4

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:14,500,000,000
مساحت405
زیربنا250-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريف3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا85 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان ازادي40

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا155 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان دانشجو4

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:20,300,000,000
مساحت156
زیربنا130-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان وكيل اباد93

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,200,000
زیربنا120 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شريعتي29

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا90 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان ابثارگران25/8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان اقدسيه53

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا85 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان هدايت1

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان