ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان راضي1/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل770,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان جهان آرا 12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل518,000,000
زیربنا65
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان مجيديه49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا126
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان حجاب73

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مشکيني55

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مشکيني55

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا80 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان شاهد25

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت50
زیربنا160-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حسابي7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت1908
--
شهر مشهد-
خیابان فلاحي2/13

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت96-زیربنا140-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان ابرار8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:115,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا92 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال72/18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:115,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا92 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال72/18

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا30
طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان روبرو پيروزي75

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,235,000,000
زیربنا95
طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان روبرو پيروزي75

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,850,000,000
زیربنا175
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان هاشميه4

دفتر کار-{واگذاری}
مبلغ کل0
زیربنا80
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ميدان هفت تير

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل960,000,000
زیربنا80
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ميدان هفت تير

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,638,000,000
زیربنا180
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,240,000,000
زیربنا180
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,520,000,000
زیربنا160
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان صادقيه19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل835,000,000
زیربنا92
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه37

مغازه-فروشی
مبلغ کل:3,200,000,000
مساحت217
-
شهر مشهد-
خیابان الهيه1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,107,000,000
زیربنا123
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان زکريا26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا86
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان امامت41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان ستاري26/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,520,000,000
زیربنا160
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل790,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان رفيعي12

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت183
زیربنا253-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هنرستان36

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم