ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت200
زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صياد63

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا130 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان کوثرشمالي24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا130 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان کوثرشمالي24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,900,000,000
زیربنا146
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان هفت تير15/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,700,000
زیربنا70 - -
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان بهشتي36

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:3,200,000
زیربنا85 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان حکيم نظامي16

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان فلاحي43

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان فلاحي43

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
زیربنا63 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان آبادگران

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,450,000,000
زیربنا143
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان هفت تير40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل930,000,000
زیربنا75
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان اماميه14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,740,000,000
زیربنا116
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت600
--
شهر مشهد-
خیابان مجيديه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا120
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عجمي11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا84
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فکوري13

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا80 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان هاشميه20

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
مساحت37
شهر مشهد-
خیابان پيروزي65

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا140 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه37

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:2,900,000
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان فلاحي63

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا80 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان خيام46/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,200,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا260 - -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي58/3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي58/3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
زیربنا75 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان بهورز5/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,970,000,000
زیربنا135
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان شيخ مفيد60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا71
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان لادن17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,710,000,000
زیربنا95
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مجيديه17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,500,000,000
زیربنا125
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان ارشاد1

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم