ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,000,000,000
مساحت500
زیربنا360-یک طبقه -هفت خوابه
شهر مشهد-
خیابان شقايق5

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:2,800,000
زیربنا115 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان ياس8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا75 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان صفدري 16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا72
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صدف20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,030,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان رفيعي5

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,500,000
زیربنا115 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان عدالت8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,500,000
زیربنا70 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا90
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان هدايت49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل240,000,000
زیربنا53
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان عبدالمطلب45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا97
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان هاشميه91

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا72
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان رازي17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,300,000,000
زیربنا130
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان بهشتي32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,800,000,000
زیربنا200
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان آموزگار29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,142,000,000
زیربنا153
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مجيديه13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل7,480,000,000
زیربنا170
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان باهنر7

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت113
زیربنا180-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان کريمي3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:3,600,000
زیربنا100 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان رحمانيه29

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي2

ويلائي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:600,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
مساحت500-زیربنا200-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان بين معلم28وچهارراه دانش اموز

ويلائي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:12,500,000
مساحت550-زیربنا300-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان لادن13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا95 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان سرافراز41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,750,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان قائم مقام15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا64
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حجاب7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا103
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان الهيه2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان ايثارگران22/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل680,000,000
زیربنا60
طبقه پنج -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اميريه13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان توس5

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم