ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نرگس1/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نرگس1/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزاده22

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:390,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا165 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا95 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان شاهد47

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:450,000
زیربنا50 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان الهيه15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:55,000,000
مبلغ اجاره:100,000
زیربنا70 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان عبدالمطلب15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا120 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان رستگارمقدم1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا120 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان رستگارمقدم1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا50 -زیرزمین -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان استاديوسفي13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا50 -زیرزمین -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان استاديوسفي13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا105 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني30

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا80 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان ستاري2/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا120 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان منفرد11

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حسابي53

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:73,000,000
مبلغ اجاره:50,000
زیربنا80 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان انديشه7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,250,000
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان مرواريد4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان نماز27

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان نماز27

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:320,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا125 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان هاشميه8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا125 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان هاشميه8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:50,000
زیربنا68 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان حجاب87/2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا145 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان ميلاد20

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:90,000,000
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا90 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان هاشميه

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:390,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا165 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا70 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان الهيه25

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا70 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان الهيه25

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم