ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل410,000,000
زیربنا60
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,250,000,000
زیربنا250
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان بهارستان7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان امامت41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل350,000,000
زیربنا115
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان حرعاملي59

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا105
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شاهد57

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل72,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شاهد57

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,125,000,000
زیربنا75
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد44و46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,575,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد46و44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا113
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هفت تير23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا167
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان هفت تير24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا70
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان توحيد17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا120
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان محمديه21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا120
همکف-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,040,000,000
زیربنا170
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل275,000,000
زیربنا50
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حافظيه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,167,500,000
زیربنا255
طبقه چهار -
شهر مشهد-
خیابان امامت36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا160
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا102
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل520,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان امامت38

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل570,000,000
زیربنا100
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه19/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل810,000,000
زیربنا135
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا125
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حافظيه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا106
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل250,000,000
زیربنا98
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان هدايت19/7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل575,000,000
زیربنا120
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان صدف26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل840,000,000
زیربنا127
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان لادن29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان شقايق4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا130
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فارغ التحصيلان15

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم