ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای فروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا119
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان پيروزي75

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل810,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان آموزگار69و67

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا120
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان ميثاق12/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان هنرستان28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل730,000,000
زیربنا107
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان لادن39

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان كوي امير1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا87
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي43/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل770,000,000
زیربنا110
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فكوري96

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا160
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانشجو26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل756,000,000
زیربنا120
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رازي22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا76
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان رازي13/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل300,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان نخل1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان بوستان19/10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا106
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان رحمانيه5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا113
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل430,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فلاحي53

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,695,000,000
زیربنا245
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان زكريا17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,395,000,000
زیربنا155
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سناباد28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا60
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان ارغوان7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل300,000,000
زیربنا64
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان الهيه15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل350,000,000
زیربنا70
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بين بهاران وبنفسه

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل425,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان عبدالمطلب30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا77
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ارشاد5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل510,000,000
زیربنا130
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل280,000,000
زیربنا75
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هدايت39/5

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم