ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان راضي1/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل770,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان جهان آرا 12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل518,000,000
زیربنا65
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان مجيديه49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا126
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان حجاب73

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,850,000,000
زیربنا175
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان هاشميه4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,638,000,000
زیربنا180
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,240,000,000
زیربنا180
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,520,000,000
زیربنا160
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان صادقيه19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل835,000,000
زیربنا92
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,107,000,000
زیربنا123
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان زکريا26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا86
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان امامت41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان ستاري26/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,520,000,000
زیربنا160
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل790,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان رفيعي12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا120
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و یک سال ساخت
خیابان انديشه68

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا135
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هفت تير11/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,100,000,000
زیربنا150
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي47

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا91
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان رادان15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا126
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان هنرور19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,920,000,000
زیربنا120
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان پارس28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,540,000,000
زیربنا140
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه16و18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,760,000,000
زیربنا160
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي38/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا95
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان کسايي16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,690,000,000
زیربنا130
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان آبکوه11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان جلال58

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل790,000,000
زیربنا100
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان سرافراز18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,508,000,000
زیربنا116
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان بهار3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل630,000,000
زیربنا72
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان رفيعي6و8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا118
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان صياد51

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,660,000,000
زیربنا190
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان آموزگار79

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم