ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,150,000,000
زیربنا150
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان انديشه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,650,000,000
زیربنا153
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان رضوي33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا87
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان مطهري شمالي 28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,775,000,000
زیربنا150
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فرخي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا141
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان آزادي44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان خيام32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,740,000,000
زیربنا116
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان نماز3/16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان مجيديه7و5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا101
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان امامت36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان گلديس16/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان الهيه25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل960,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مطهري جنوبي8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل740,000,000
زیربنا74
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان سجاديه4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا88
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه50