ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,675,000,000
زیربنا175
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان نوکاريزي3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,950,000,000
زیربنا150
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رازي3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا150
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان خسروي5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا74
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه91

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا52
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان هفت تير35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا64
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان سجاديه8و10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل939,600,000
زیربنا87
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,729,000,000
زیربنا133
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان جالال70

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد