ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,520,000,000
زیربنا121
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا145
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان سيدرضي59 پ199

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,690,000,000
زیربنا91
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان امامت21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,860,000,000
زیربنا120
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان قانع22 پ14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,000,000,000
زیربنا160
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي2 پ197

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک