ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,079,000,000
زیربنا83
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پايداري9/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا160
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان فرامرز15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,140,000,000
زیربنا78
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان جلال48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل12,000,000,000
زیربنا300
طبقه چهار -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان بين حامدومرجان

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حسابي2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,120,500,000
زیربنا83
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان بهورز4/5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,210,000,000
زیربنا115
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان انديشه64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,180,000,000
زیربنا96
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه48

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم