ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا108
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان محمديه24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل540,000,000
زیربنا55
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان زيتون12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل935,000,000
زیربنا85
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان حسابي13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا70
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان سرافراز49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,000,000,000
زیربنا125
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان توفيق7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,400,000,000
زیربنا150
طبقه یک -سی و هشت خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان فرامرز39

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,190,000,000
زیربنا94
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان زيتون1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,550,000,000
-
شهر مشهد-
خیابان ارشاد1/14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,400,000,000
زیربنا153
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان انوري8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,630,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان مهدي13

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد