ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,988,000,000
زیربنا142
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا78
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حجاب87/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا86
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان فرامرز24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان سرافراز37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا105
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان جلال70

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان فلاحي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا135
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هفت تير11/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,312,500,000
زیربنا105
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان شهرستاني8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان اقدسيه13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا115
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان دلاوران

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,952,000,000
زیربنا164
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان رضوي39

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد