ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا110
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان هاشميه63

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا50
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان رادان1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,375,000,000
زیربنا135
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان معلم21و23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,300,000,000
زیربنا160
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ياس16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان خيام40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,360,000,000
زیربنا83
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سناباد47

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا81
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان پيروزي63

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا133
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني11/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان شقايق2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا74
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان دانش اموز36

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد