ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,092,500,000
زیربنا135
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه?

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,409,000,000
زیربنا146
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان مجيديه17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا83
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان خاقاني24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,625,000,000
زیربنا130
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اماميه66

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا133
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,500,000,000
زیربنا150
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان شريف1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,900,000,000
زیربنا157
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هشت سال ساخت
خیابان سلمان3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,900,000,000
زیربنا200
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان فرامرز27

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا107
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان گلبرگ12و14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان ساجدي1/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان جانباز7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل350,000,000
زیربنا65
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان يوسفيه4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا98
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان اميريه37

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان