ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,442,000,000
زیربنا103
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي38/10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا60
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب39

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان شاهد59/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان انديشه93

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,020,000,000
زیربنا91
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان رحمانيه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا86
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان عبدالمطلب45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,500,000,000
زیربنا140
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان صياد2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,825,000,000
زیربنا150
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان عدل17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا70
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلاحي62

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا120
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان هنرور20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان آرمان21

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم