ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا163
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان جانباز13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا72
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان صدف20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,300,000,000
زیربنا115
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هاشميه79

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا107
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان نوزده بهمن7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا78
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و یک سال ساخت
خیابان حجاب87

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان شقايق10/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,000,000,000
زیربنا160
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا96
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فلاحي8/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل680,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ايثارگران13/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا115
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان اماميه68

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل920,000,000
زیربنا97
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان وکيل اباد63

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان خيام46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
طبقه چهار -
شهر مشهد-
خیابان هفت تير

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا50
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان رستگاري11

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک