ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا68
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صياد13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا150
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سيدرضي4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,200,000,000
زیربنا165
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان خاقاني16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا105
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان انديشه83/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,053,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,220,000,000
زیربنا120
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان مشکيني43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,414,000,000
زیربنا101
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان امامت36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,440,000,000
زیربنا120
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان عصمتيه9

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان