ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا135
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان خيام40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,046,000,000
زیربنا132
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان بهارستان16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا100
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان بهارستان16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,250,000,000
زیربنا180
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان هاشميه17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا86
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان راهنمايي22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,100,000,000
زیربنا170
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان انتها دعبل

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا85
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان نقويه6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,680,000,000
زیربنا112
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان سرافراز52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,620,000,000
زیربنا108
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان سرافراز52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا65
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مطهري شمالي8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,875,000,000
زیربنا125
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان رحمانيه31و29

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد