ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,809,000,000
زیربنا134
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان شفا4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان راهنمتاي20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا60
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا76
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان سيدرضي49

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل765,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان حر36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,540,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل6,800,000,000
زیربنا161
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان دانشجو24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل749,000,000
زیربنا55
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هاشميه85

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شفا33و35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,200,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ارغوان5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل690,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان ايثارگران11/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا70
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان شريعتي29/18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان هاشميه14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا60
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ابوطالب66

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل330,000,000
زیربنا50
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان شريعتي73

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,520,000,000
زیربنا220
طبقه پنج -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريعتي53/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,760,000,000
زیربنا110
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريعتي53/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,950,000,000
زیربنا102
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان هفت تير14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا120
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان حافظيه1

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد