ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا60
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سجاديه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,970,000,000
زیربنا128
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,680,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل680,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان هفت تير31/6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,850,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان توفيق8/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,775,000,000
زیربنا185
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,800,000,000
زیربنا140
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فخر7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,755,000,000
زیربنا117
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان فلاحي20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,500,000,000
زیربنا165
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان فرهنگ27و29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان مجيديه32و34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا102
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان صادقي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان امامت48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل465,000,000
زیربنا50
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان رستگاري2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان عبدالمطلب45

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان