ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ايثارگران27

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل610,000,000
زیربنا60
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان اديب11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان صدف5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,125,000,000
زیربنا205
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان وکيل اباد9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,938,000,000
زیربنا102
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان ياس8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا108
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا80
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان عبدالمطلب45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا78
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان جلال46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا50
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان اقدسيه36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا120
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان اماميه68/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل760,000,000
زیربنا78
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان سجاديه10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,356,800,000
زیربنا106
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان الهيه25و27

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,000,000,000
زیربنا176
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان امامت13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,700,000,000
زیربنا160
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان امامت50

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,280,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه32

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد