ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا50
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا89
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان مرواريد2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل980,000,000
زیربنا50
طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان انديشه26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,610,000,000
زیربنا140
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان الهيه6

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم