ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,575,000,000
زیربنا183
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان دلاوران6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا72
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ايثارگران16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا150
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان زکريا8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا143
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فراز4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,070,000,000
زیربنا77
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان سرافراز39

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان معلم18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,080,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان فلاحي38/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,085,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان محمديه24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان وکيل اباد72

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا105
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان الهيه22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا70
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هدايت12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,240,000,000
زیربنا160
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا70
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان شقايق8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا117
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان راضي4/1

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد