ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,670,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان صارمي60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,100,000,000
زیربنا156
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان دانش آموز15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,200,000,000
زیربنا156
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان دانش اموز15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل970,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان ساجدي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,750,000,000
زیربنا160
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانشجو2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا84
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان عبدالمطلب45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا75
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان مشکيني3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا84
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان محمديه5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,200,000,000
زیربنا147
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان فرهنگ32و35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,700,000,000
زیربنا126
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان کوثرشمالي37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل630,000,000
زیربنا97
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان هدايت5/14

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد