ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دلاوران18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان حسابي36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل820,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان موسوي قوچاني12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل580,000,000
زیربنا60
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان انديشه12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل635,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان خيام46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا70
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان ابوطالب57

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ستاري1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا45
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان رستگاري2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا78
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان شريعتي73

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل890,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,820,000,000
زیربنا107
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان بهشتي22

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد