ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا81
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هفت تير35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا82
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان ميرزا 23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,500
زیربنا150
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان فرهنگ*بين جلال و سروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا125
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان صادقيه16و18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,650,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فکوري20و22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا87
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ثمانه14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا90
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صدف18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,000,000,000
زیربنا165
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرخي17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل920,000,000
زیربنا73
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان الهيه34

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد