ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,218,000,000
زیربنا87
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نماز19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,904,000,000
زیربنا112
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان صياد44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,100,000,000
زیربنا150
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان هاشميه62

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,928,500,000
زیربنا133
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه33

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد