ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا86
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان شريعتي58/9و58/11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان جلال63

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,710,000,000
زیربنا75
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان عارف10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل470,000,000
زیربنا55
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان الهيه25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل18,240,000,000
زیربنا304
طبقه پنج -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان بنفشه14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,080,000,000
زیربنا70
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان دادگر15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,242,000,000
زیربنا92
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا102
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني12و14