ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,850,000,000
زیربنا175
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان خاقاني16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل9,800,000,000
زیربنا280
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بيستون11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل8,750,000,000
زیربنا250
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بيستون11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,900,000,000
زیربنا140
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان بيستون11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,090,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان مشکيني35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل935,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان اميريه24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,256,000,000
زیربنا148
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان عدالت4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا130
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان اديب15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل490,000,000
زیربنا54
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان لادن48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا120
همکف-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان انديشه60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا152
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان دانش آموز16

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم