ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,575,000,000
زیربنا105
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا58
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان آبکوه9و11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا130
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان نرگس1/5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا140
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان ابوطالب40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل860,000,000
زیربنا77
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان قرني2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل960,000,000
زیربنا80
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان حافظيه1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان امير10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,410,000,000
زیربنا100
همکف-
شهر مشهد-
خیابان حافظيه

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل937,500,000
زیربنا75
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صياد9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,521,000,000
زیربنا117
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,540,000,000
زیربنا110
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,442,000,000
زیربنا103
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,000,000,000
زیربنا108
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هاشميه65

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک