ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل515,000,000
زیربنا85
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان هدايت32/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا86
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان خيام36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل6,000,000,000
زیربنا150
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان چهارراه فرامرز

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان مطهري شمالي 62

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,577,600,000
زیربنا136
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان فلاحي16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان امامت60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,045,000,000
زیربنا90
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا109
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صدف5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل930,000,000
زیربنا110
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان راضي6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا74
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان انديشه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان اماميه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا94
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان الهيه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا95
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا85
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,985,000,000
زیربنا103
همکف-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پيروزي72

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,115,500,000
زیربنا97
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان رحمانيه41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,900,000,000
زیربنا106
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان سلمان9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل530,000,000
زیربنا52
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني16و14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,720,000,000
زیربنا127
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي38/2

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد