ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان حسابي11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,200,000,000
زیربنا130
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان صادقي8و10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان حر33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا120
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان فلسطين9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا140
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هفت سال ساخت
خیابان قرني6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا95
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان انديشه19/7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا72
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل580,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان انديشه61

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل735,000,000
زیربنا70
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان راضي6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا170
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان كاوه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا81
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان هفت تير7

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد