ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,320,000,000
زیربنا83
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان دانش آموز27

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,092,500,000
زیربنا135
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان هاشميه91/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,150,000,000
زیربنا140
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان پيروزي64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا83
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان رفيعي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان حسابي5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,340,000,000
زیربنا156
طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان انديشه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا105
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان کلاهدوز18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,700,000,000
زیربنا150
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان اميريه17و15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا145
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فرامرز35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,350,000,000
زیربنا130
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان صارمي36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا92
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان اميريه37

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک