ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا98
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان صياد24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا92
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان فلاحي38/6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل980,000,000
زیربنا86
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان سرافراز43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,500,000,000
زیربنا125
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دستغيب8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,144,000,000
زیربنا88
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان تقاطع صادقيه ورحمانيه

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,920,000,000
زیربنا185
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,446,400,000
زیربنا113
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مهنه8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل980,000,000
زیربنا88
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان رحمانيه5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا125
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان حجاب73

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا117
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و نه سال ساخت
خیابان حجاب71

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل720,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان حجاب64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان انديشه76

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل975,000,000
زیربنا65
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان همت8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,000,000,000
زیربنا215
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان امامت23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,247,000,000
زیربنا86
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان بهارستان13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا160
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان وليعصر10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,375,000,000
زیربنا125
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هفت تير23