ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,440,000,000
زیربنا120
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مهديه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,725,000,000
زیربنا150
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مهديه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,058,000,000
زیربنا92
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان الهيه34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان جهان آرا 2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان خسروي5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا145
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صياد19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان بهاران4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا95
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان کلاهدوز37