ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,480,000,000
زیربنا124
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صادقي27

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,520,000,000
زیربنا160
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقبال5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,160,000,000
زیربنا158
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان فلاحي2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل495,000,000
زیربنا85
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان ايثارگران9/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا55
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نخل17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا125
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اماميه66

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,700,000,000
زیربنا106
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان دانشجو12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل860,000,000
زیربنا78
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شاهد57/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,092,500,000
زیربنا135
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان انديشه19/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,280,000,000
زیربنا110
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان رحمانيه29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,300,000,000
زیربنا180
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان سيدرضي14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا65
طبقه دو -
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان صياد19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,432,000,000
زیربنا152
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان فرامرز6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل770,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان حجاب68

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان آموزگار6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا75
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان سجاديه6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل924,000,000
زیربنا66
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک