ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل975,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريعتي84

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,435,000,000
زیربنا125
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان اقدسيه33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,650,000,000
زیربنا105
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مسعودغربي5و7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,560,000,000
زیربنا120
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان رحمانيه29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا105
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صياد48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان نهضت8/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا50
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان چهارراه رستگاري

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,105,000,000
زیربنا85
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فرامرز41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل855,000,000
زیربنا71
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان انديشه6/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,600,000,000
زیربنا130
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حکيم نظامي15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,300,000,000
زیربنا172
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان دانشگاه23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان فکوري79

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا78
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان صدف30/3

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد