ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا95
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حجاب58

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,040,000,000
زیربنا136
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان وکيل اباد68و66

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا166
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هاشميه12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,170,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان صدف31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل918,000,000
زیربنا108
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان رفيعي5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا102
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صفدري نژاد14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,400,000,000
زیربنا140
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان رضوي19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,780,000,000
زیربنا105
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان فرامرز25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل510,000,000
زیربنا60
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان عبدالمطلب45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا96
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان خاقاني12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل810,000,000
زیربنا72
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان بهورز2/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا65
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان سرافراز10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,402,500,000
زیربنا155
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي شمالي1

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان