ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا90
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان امامت41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا78
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان انديشه2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,222,000,000
زیربنا94
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ابوطالب30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,638,000,000
زیربنا156
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان خيبر4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا81
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا80
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان هدايت21/7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,100,000,000
زیربنا105
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان دلاوران63

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا60
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مجد5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان حجاب65و63

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان هدايت38

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,530,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان منفرد9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا56
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان چهارراه پايداري

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,320,000,000
زیربنا130
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,950,000,000
زیربنا125
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان صادقي12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل980,000,000
زیربنا77
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان حافظيه13

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد