ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا100
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان لاله12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا175
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان هاشميه16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,837,500,000
زیربنا105
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان پيام6و8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,317,500,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان كوثرجنوبي20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا100
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان رحمانيه22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,220,000,000
زیربنا73
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,120,000,000
زیربنا96
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فلاحي8/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,275,000,000
زیربنا85
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان بلوار امام علي

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,524,000,000
زیربنا127
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان مطهري شمالي36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل623,000,000
زیربنا70
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان بعد منفرد12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل820,000,000
زیربنا82
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان نكاح3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,190,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي26/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل820,000,000
زیربنا57
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان سيدرضي51

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا92
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان دانشگاه21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان فلسطين23

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد