ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان نهضت1و3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,060,000,000
زیربنا125
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان جانباز7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا220
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و یک سال ساخت
خیابان فارغ التحصيلان9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
زیربنا160
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان امامت62

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل380,000,000
زیربنا50
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي75

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,950,000,000
زیربنا132
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان فکوري17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا116
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان نقويه6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل890,000,000
زیربنا40
طبقه دو -
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان سرافراز10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل836,000,000
زیربنا88
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان خيبر14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,875,000,000
زیربنا125
همکف-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هشت سال ساخت
خیابان هنرستان31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,020,000,000
زیربنا69
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان بهارستان1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,000,000,000
زیربنا92
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان کوهسنگي4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان کوثرجنوبي22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل340,000,000
زیربنا55
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان نهضت3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اماميه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,190,000,000
زیربنا70
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان مهدي2

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان