ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,016,000,000
زیربنا112
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان ارغوان4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,850,000,000
زیربنا106
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان لادن39

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,200,000,000
زیربنا180
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان سروش42

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,046,500,000
زیربنا91
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان نقويه38

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا110
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان فرهنگ12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,000,000,000
زیربنا156
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان کوهسنگي34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان خاقاني14

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد