ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,700,000,000
زیربنا145
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ميدان سيدرضي

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا105
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان مجيديه41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,590,000,000
زیربنا170
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مهدي4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,125,000,000
زیربنا125
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان پارس28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا97
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هفت تير23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,120,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان مجد21

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم