ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا50
طبقه پنج -
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان جانباز9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,320,000,000
زیربنا110
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل990,000,000
زیربنا90
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل990,000,000
زیربنا90
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,485,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان دورميدان محمديه

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,880,000,000
زیربنا160
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان امامت41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,242,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان بهورز8/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,240,000,000
زیربنا116
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان رفيعي10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل890,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حجاب51

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل882,000,000
زیربنا84
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هاشميه26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا133
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,640,000,000
زیربنا182
طبقه دو -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان صادقي12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان آزاده1

ارائه کلیه خدمات تورمجازی بصورت کاملا رایگان