ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا130
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان منفرد4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,700,000,000
زیربنا180
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان رضوي18/5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا60
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان انديشه19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,320,000,000
زیربنا126
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان کلاهدوز37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,540,000,000
زیربنا110
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي32/6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا108
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,100,000,000
زیربنا108
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان سميه17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل830,000,000
زیربنا114
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان انديشه64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,127,000,000
زیربنا98
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان خيام46/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل940,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان فخر5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل990,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان هنرور12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا8
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فرخي20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا75
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان تقاطع اماميه وحسابي

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل370,000,000
زیربنا50
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ابرار8/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل820,000,000
زیربنا77
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان الهيه34

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک