ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان لادن37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل620,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان مشکيني21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا82
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان پيروزي63

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا70
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان الهيه25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل880,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,286,500,000
زیربنا83
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اميرمعذي4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,468,500,000
زیربنا89
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان اميرمعذي8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا112
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان رادان18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا50
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان راضي4/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا65
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان اماميه62/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,200,000,000
زیربنا150
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان فرهنگ19و21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل610,000,000
زیربنا68
طبقه پنج -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان صادقيه26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا138
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان ابوطالب26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,100,000,000
زیربنا95
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان غدير18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا78
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان ميثاق5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل735,000,000
زیربنا98
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هنرور12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,520,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان پيروزي63