ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,750,000,000
زیربنا81
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان صارمي36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان صدف13و15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,040,000,000
زیربنا168
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان هاشميه4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,265,000,000
زیربنا195
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا92
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان دانش اموز24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا100
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رفيعي8/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,420,000,000
زیربنا90
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صياد40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل210,000,000
زیربنا50
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان يوسفيه8/16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا95
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان هدايت23

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم