ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل810,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان مشکيني21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل960,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان حسابي5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان امامت52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل649,700,000
زیربنا73
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان اميريه29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,400,000,000
زیربنا160
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه44و45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا125
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فرامرز48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان کوثرشمالي37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل920,000,000
زیربنا73
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان بهورز3/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا65
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان فرامرز11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان نياوران24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا97
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان سنايي12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,304,000,000
زیربنا128
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان هاشميه66

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,750,000,000
زیربنا125
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان مجد24

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک