ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان ثمانه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا67
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ابرار10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فکوري32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,620,000,000
زیربنا170
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان حافظيه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل940,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي38/11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,100,000,000
زیربنا150
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان رضا17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل620,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان کريمي6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,760,000,000
زیربنا200
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بهورز8/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,242,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان بهورز8/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,518,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان بهورز8/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,290,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي38/7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,670,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان صياد8و10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,339,000,000
زیربنا103
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سجاديه32

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک