ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا125
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان رودکي6و8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا83
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان صياد46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا96
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان بوستان19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل410,000,000
زیربنا50
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان رستگاري

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان انديشه9/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,000,000,000
زیربنا155
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان راهنمايي16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,270,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان دانشجو23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا80
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان دانشجو10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,400,000,000
زیربنا170
-
شهر مشهد-
خیابان اقبال14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,420,000,000
زیربنا170
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان زکريا20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,439,000,000
زیربنا116.5
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان خسروي 5، خاکپور7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,900,000,000
زیربنا98
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ياس14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان صياد28