ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,425,000,000
زیربنا147
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فرامرز3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا85
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان دلاوران19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,200,000,000
زیربنا135
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رسالت35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا80
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب25/15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب25/15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,877,500,000
زیربنا165
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,062,500,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان مجيديه33/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان مجيديه33/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,300,000,000
زیربنا150
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان قائم13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل755,000,000
زیربنا70
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان شريعتي29/18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان بهشتي6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا93
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان سرافراز37

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک