ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان عارفي21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل820,000,000
زیربنا83
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان غزال10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حجاب64/10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا76
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان رودکي12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا73
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان غدير1و3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,200,000,000
زیربنا160
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان فرامرز17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا89
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان نوکاريزي7و9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان هدايت17/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل720,000,000
زیربنا90
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان هدايت17/2

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک