ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل745,000,000
زیربنا84
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا88
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان پارس10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا106
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حجاب35/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا113
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مجيديه17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا64
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان مجيديه17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا103
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سيدرضي61

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,040,000,000
زیربنا152
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان دانشجو30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اماميه10