ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل465,000,000
زیربنا78
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ابرار8/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,620,000,000
زیربنا120
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي20/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان هاشميه55

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا78
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان شريعتي60/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل620,000,000
زیربنا78
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان انديشه95

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا76
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان آبکوه11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل830,000,000
زیربنا65
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فخر6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا60
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان هدايت24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل765,000,000
زیربنا74
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان اماميه1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا52
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان نرسيده ب شفا

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا85
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ساجدي3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شقايق جنوبي

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا78
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان رودکي19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل10,500,000,000
زیربنا300
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان کوهسنگي26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان هاشميه91/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل680,000,000
زیربنا85
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني30/6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا74
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان فلاحي1

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک