ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,161,600,000
زیربنا96
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل920,000,000
زیربنا91
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان اقبال21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,444,500,000
زیربنا107
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ميثاق6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان دلاوران43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان بهاران6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,630,000,000
زیربنا165
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان دانشجو8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان راضي2/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,200,000,000
زیربنا150
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان نسترن11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل760,000,000
زیربنا57
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان آرمان15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,980,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هشاميه41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا86
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان خاقاني24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا95
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آموزگار66

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان حسابي36/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,850,000,000
زیربنا116
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ستاري3

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک