ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل925,000,000
زیربنا65
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حر23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا150
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان صاحب الزمان4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا87
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان هفت تير16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا132
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان کوثرجنوبي19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,562,500,000
زیربنا125
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه3و1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,720,000,000
زیربنا120
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مهنه9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان پيروزي2/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل575,000,000
زیربنا50
زیرزمین-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان لادن2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل620,000,000
زیربنا75
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان انديشه95

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک