ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,650,000,000
زیربنا133
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان صادقيه5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا95
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا80
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان دلاوران13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,150,000,000
زیربنا152
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان کوثرجنوبي13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,280,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فاطميه12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,390,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان امامت15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا115
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان جانباز11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل410,000,000
زیربنا175
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي13

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک