ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,743,500,000
زیربنا155
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانش اموز37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,700,000,000
زیربنا147
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان امامت33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,480,000,000
زیربنا138
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان انديشه76

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,222,000,000
زیربنا94
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان فلاحي27/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,445,000,000
زیربنا85
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان نماز27

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,330,000,000
زیربنا95
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فارغ التحصيلان16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا170
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان جانباز9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,350,000,000
زیربنا121
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان امامت43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,160,000,000
زیربنا158
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,530,000,000
زیربنا110
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان قاضي طباطبايي10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,300,000,000
زیربنا165
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان آزادي40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,440,000,000
زیربنا120
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و یک سال ساخت
خیابان ساجدي3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا60
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان لاله14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا101
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان اميريه24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا92
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان بنفشه17

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک