ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا68
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان زيتون7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا97
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل525,000,000
زیربنا50
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان الهيه15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,957,500,000
زیربنا145
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان بين دانش اموز ودانشجو

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل830,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان عبدالمطلب11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,650,000,000
زیربنا138
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان صارمي24/12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,620,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صارمي60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,600,000,000
زیربنا200
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان فرامرز56

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,350,000,000
زیربنا105
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه9

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد