ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا92
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان فرامرز48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا55
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان هدايت21/6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا63
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان رستگاري2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,770,000,000
زیربنا94
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان مجد28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا106
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حجاب68

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان فرامرز34

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,750,000,000
زیربنا180
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا80
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان سرافراز14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,900,000,000
زیربنا120
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ابوطالب29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا74
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان دانشجو3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا80
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صياد23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل280,000,000
زیربنا60
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان يوسفيه8/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل320,000,000
زیربنا55
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان يوسفيه7/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان خاقاني28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان راضي2/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا86
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان مطهري شمالي55

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا121
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا101
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان وحدت3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,380,000,000
زیربنا115
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,140,000,000
زیربنا88
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان سرافراز49

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم