ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان فلاحي8/12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سجاديه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,550,000,000
زیربنا175
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان عدل18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,020,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي38/14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا120
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان کريمي6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,150,000,000
زیربنا190
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حر9

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد