ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,638,000,000
زیربنا126
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني21/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا77
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان مشکيني15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,830,000,000
زیربنا122
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان مطهري شمالي46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا87
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان اديب42

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,760,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان سناباد43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان مشکيني13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,020,000,000
زیربنا93
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حسابي3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,120,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سيدرضي46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,000,000,000
زیربنا153
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان مجد12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان انديشه62

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل940,000,000
زیربنا105
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان رفيعي5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان آزاده20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,900,000,000
زیربنا90
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان مشکيني6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,700,000,000
زیربنا180
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بهورز4/1

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک