ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,712,500,000
زیربنا137
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل990,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان هنرور1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان جلال72

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا75
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان فرامرز56

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,375,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان مطهري شمالي48

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان حر72

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا130
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه3و1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,810,000,000
زیربنا119
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان محمديه2

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک