ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,900,000,000
زیربنا108
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان قانع8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا143
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان شريعتي29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان محمديه24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل680,000,000
زیربنا50
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,020,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ابرار4/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا112
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان ايثارگران22/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل720,000,000
زیربنا60
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي58/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا77
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان سرافراز43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,140,000,000
زیربنا120
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان خيام40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا82
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان اميريه4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,000,000,000
زیربنا151
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان تعاون5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان هدايت6/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,180,000,000
زیربنا135
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان حجاب75

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک