ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل800,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حسابي10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا92
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بنفشه10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,120,000,000
زیربنا110
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان ابوطالب37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,160,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان فرامرز52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا100
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ذوالفقار16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان عبدالطملب39

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,240,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان حسابي11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا105
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صدف33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا120
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان ياس13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,250,000,000
زیربنا130
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان عليزاه11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا107
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان اميريه9/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل960,000,000
زیربنا110
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان خيام40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,850,000,000
زیربنا104
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان اقبال5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,060,000,000
زیربنا96
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,260,000,000
زیربنا130
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان ياس22

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد