ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان حافظ28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا60
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان آرمان19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,490,000,000
زیربنا123
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان اميريه52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,300,000,000
زیربنا155
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل920,000,000
زیربنا77
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شاهد14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,300,000,000
زیربنا145
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صاحب الزمان26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,150,000,000
زیربنا124
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان امامت23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,200,000,000
زیربنا127
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان ارشاد9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,302,000,000
زیربنا93
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان جهان آرا 10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,963,000,000
زیربنا151
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رازي3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا100
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان نقويه6

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد