ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا50
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان سجاديه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان شريعتي58/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,875,000,000
زیربنا159
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان ميثاق20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,415,000,000
زیربنا115
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ويلا6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا120
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هدايت32

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم