ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,624,000,000
زیربنا164
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان صياد14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل12,400,000,000
زیربنا310
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان بهارستان9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا80
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هفت تير35

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,240,000,000
زیربنا135
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان حاشيه مهران

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,250,000,000
زیربنا210
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان راهنمايي21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,690,000,000
زیربنا130
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريعتي58

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان خاقاني24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا52
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان انتهاهاشميه

میلاد حضرت فاطمه ودهه فجر مبارک