ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,800,000,000
زیربنا152
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,500,000,000
زیربنا250
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مهدي ورسالت

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا87
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان انديشه61

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان فلاحي8/10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا76
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان سرافراز39

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا120
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان قائم13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,935,000,000
زیربنا90
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان منتظري11و9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل940,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان انديشه78

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,080,000,000
زیربنا88
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان محمديه5/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا77
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ثمانه15

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا73
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان فرامرز56

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل460,000,000
زیربنا65
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان آزاده26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل440,000,000
زیربنا60
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان آزاده26

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل65,000,000
زیربنا95
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان آزاده32

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مهنه8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,073,100,000
زیربنا73
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شقايق4

فرارسیدن شهادت امیرالمومنین راتسلیت عرض میکنیم