ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا81
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان هفت تير7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا114
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رفيعي10/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان راضي8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان سرافراز9/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا60
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان شريعتي58/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا75
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان سرافراز11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل925,000,000
زیربنا77
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان امامت62

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا86
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,300,000,000
زیربنا131
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان صياد11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل958,000,000
زیربنا94
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل760,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان حجاب87

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان صياد25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,170,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان دستغيب6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل240,000,000
زیربنا30
همکف-
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان دستغيب6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا77
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان انتها وكيل آباد

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد