ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل910,000,000
زیربنا78
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان انديشه93

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هفت تير29

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل680,000,000
زیربنا80
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان نهضت1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان الهيه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,444,500,000
زیربنا107
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان بين شريعتي64وچهارراه نادرشهر

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا145
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان الهيه46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل0
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان پيروزي16/6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,520,000,000
زیربنا160
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان پيروزي16/6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,730,000,000
زیربنا85
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان توحيد6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل350,000,000
زیربنا65
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شقايق8/13

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد