ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا98
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان طالبي8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا80
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان عبدالمطلب45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,256,000,000
زیربنا111
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان حجاب60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل580,000,000
زیربنا50
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان اقدسيه16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا85
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان هنرور22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,300,000,000
زیربنا150
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان دانشجو5

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,540,000,000
زیربنا80
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان امامت27

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل810,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان آموزگار69

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل710,000,000
زیربنا80
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان هنرور18

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان حسابي36/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,150,000,000
زیربنا80
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان قانع9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا87
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هاشميه24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه15و17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل760,000,000
زیربنا76
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل790,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان حجاب64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل5,040,000,000
زیربنا168
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان فلسطين11

فرارسیدن ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت باد