ورود مشاوران

09159130201 09359382059

لیست فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,800,000,000
زیربنا179
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان قبل ازملک الشعرا

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل820,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان انديشه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا50
همکف-
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان فرهاد25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,180,000,000
زیربنا85
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان حسابي11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا110
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا94
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا100
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان تلاش9و11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا80
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان انتهاصياد

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,900,000,000
زیربنا124
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان مهران1و3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل930,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان حجاب69

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا80
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان پيروزي2/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل810,000,000
زیربنا103
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا78
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان حافظيه5و7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا78
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان حسابي9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,700,000,000
زیربنا100
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان محمديه5/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا60
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان حر64

حلول ماه مبارک رمضان برمسلمین جهان پیشاپیش مبارک باد