ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:5,500,000
زیربنا110 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حاشيه بزرگمهرجنوبي

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا125 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان خيام46

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا125 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان خيام46

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:7,500,000
زیربنا375 - -
شهر مشهد-
خیابان رودکي8

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا40 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ساجدي5

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا50 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان کلاهدوز16

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,300,000
زیربنا98 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان بعد موسوي قوچاني31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پيروزي68وچهارراه صياد

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پيروزي68وچهارراه صياد

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
زیربنا170 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان صارمي8

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:5,500,000
زیربنا120 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان سيدرضي46و44

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا50 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان سيدرضي46

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عارف

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا91 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان پيروزي65

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا91 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان پيروزي65

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا60 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان معلم54

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
زیربنا100 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان سرافراز9

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا130 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان کلاهدوز37

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
زیربنا400 -طبقه یک -دوازده خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حر62

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم