ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست رهن و اجاره

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا80 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان هاشميه20

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
زیربنا60 - -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حدفاصل بهار وبانک ملي

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا75 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان فلسطين18

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
زیربنا160 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان اول عارف

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,700,000
زیربنا57 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان بخارايي4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:135,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا100 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان مجد8

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:135,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا100 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان مجد8

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا65 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان جانباز3و1

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا65 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان جانباز3و1

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا200 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان انديشه93

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:420,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا230 -همکف -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان بخارايي15

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:420,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا230 -همکف -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان بخارايي15

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا110 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان عجمي3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا90 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان قرني35

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
زیربنا150 -همکف -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ثمانه1

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:600,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا350 - -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان بهارستان1

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:600,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا350 - -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان بهارستان1

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا65 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان جانباز1و3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا65 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان جانباز1و3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا120 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و شش سال ساخت
خیابان عبدالمطلب15

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شاهد33و31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:7,500,000
زیربنا160 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان حامدجنوبي16

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:6,500,000
زیربنا200 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان خيام10

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,700,000
زیربنا150 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان پيروزي10

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,300,000
زیربنا91 -زیرزمین -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان پيروزي74

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا180 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان هنرستان31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا180 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان هنرستان31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا30 - -
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دستغيب3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا55 -همکف -
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان نياوران28

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا91 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دانشگاه

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم