ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان لادن2و4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا65 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان دانشجو1و3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,100,000
زیربنا70 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مطهري11

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
زیربنا80 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مطهري11

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا105 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان چهارراه ورزش

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا105 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان چهارراه ورزش

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا30 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان دستغيب3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
زیربنا200 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان حدفاصل قائم ونشاط

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:12,000,000
زیربنا250 -طبقه دو -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حدفاصل قائم ونشاط

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,580,000
زیربنا90 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان مجد8

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,700,000
زیربنا105 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان عارف5

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا180 -طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان هنرستان31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا180 -طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان هنرستان31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:165,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان معلم14

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:165,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان معلم14

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا65 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ثمانه15و13

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا50 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان تقي آباد

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:12,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا57 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هاشميه24و26

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا60 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلاحي28

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا70 -زیرزمین -
شهر مشهد-
خیابان نرسيده به معلم3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا40 -همکف -
شهر مشهد-
خیابان نرسيده به معلم3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا34 -طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان فلسطين8و6

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا34 -طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان فلسطين6و8

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا90 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلسطين25

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
زیربنا90 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان استقلال3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:8,000,000
زیربنا230 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه40

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا120 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان قانع1و3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا120 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان قانع1و3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا120 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و دو سال ساخت
خیابان خيام46/3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا40 -همکف -
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان گلشن3

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم