ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا65 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان پيروزي68 وچهارراه صياد

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,300,000
زیربنا70 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فكوري72و74

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا83 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان شقايق4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:5,500,000
زیربنا170 -زیرزمین -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اول عارف

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا71 -طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان ميدان جانباز

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا70 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت38و36

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا70 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان راهنمايي

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:8,000,000
زیربنا300 -همکف -یازده خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان وكيل آباد52ولادن

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
زیربنا200 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ابوذر3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
زیربنا160 -زیرزمین -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان بهارستان16

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا25 -همکف -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سناباد39

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:4,800,000
زیربنا130 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان جانباز وثمانه

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,700,000
زیربنا100 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان دستغيب15

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان آبادگران

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:4,500,000
زیربنا151 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بين ثمانه وجانباز

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان حر25و27

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان حر25و27

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا105 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان تقاطع اسرار

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا373 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان قائم

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا65 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شفا24

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا105 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هاشميه24و26

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
زیربنا50 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان شريعتي28

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان معلم26

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:4,000,000
مبلغ اجاره:580,000
زیربنا15 -طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان دستغيب10 وسه راه فلسطين

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم