ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان معلم50و48

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,700,000
زیربنا105 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان استقلال4 وچهارراه ميلاد

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا100 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان وليعصر9

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا110 -طبقه دو -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان ميدان ابوطالب

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا50 -زیرزمین -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلسطين24

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
زیربنا200 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان كوثر17

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا50 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان تقي آباد

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:450,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا350 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ملاصدرا 18

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:450,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا350 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ملاصدرا 18

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا110 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان آزادي46

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا110 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان آزادي46

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا55 -همکف -
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان انديشه19

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:950,000
زیربنا160 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ستاباد6و4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا30 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ميدان لادن

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا150 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان شاهد31و33

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا150 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان شاهد33و31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 - -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شاهد33و31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 - -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شاهد33و31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
زیربنا110 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان پنجراه سناباد

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا60 -طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان تقي آباد

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:160,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا110 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان دورميدان محمديه

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:160,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا110 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان محمديه

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا85 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانشگاه

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:8,000,000
زیربنا155 -زیرزمین -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حاشيه بلوار فردوسي

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا74 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان بهشت1

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا30 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان دستغيب3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا135 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شاهد

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:3,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا60 -طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فرهاد27

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا100 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان نرسيده به ثمانه

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا20 -طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان معلم18وچهارراه معلم

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم