ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:450,000
زیربنا5 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان فرهاد27

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا75 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان نوكاريزي4/3

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:20,000,000
زیربنا340 -همکف -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سجاد14و16

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا60 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان راهنمايي

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا60 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان راهنمايي

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا55 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان شفا24

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا70 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان دستغيب28

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا150 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان وكيل آباد26

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان سرچهارراه

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا65 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان فكوري11و13

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا120 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سجاد20

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,200,000
زیربنا130 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان ابوذر31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:950,000
زیربنا20 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان دستغيب10

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا50 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان رضا19

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:8,000,000
زیربنا288 -همکف -شش خوابه
شهر مشهد-
خیابان بزرگمهر شمالي4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:35,000,000
زیربنا400 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان فردوسي2و4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا65 - -
شهر مشهد-
خیابان فردوسي2و4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,300,000
زیربنا30 - -
شهر مشهد-
خیابان فردوسي2و4

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا75 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان نرسيده ب دانشجو21

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا30 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان هدايت12و14

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا120 -طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان ثمانه13

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان معلم24

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا180 - -
شهر مشهد-
خیابان هنرستان31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا180 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان هنرستان31

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان معلم24

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا200 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان سناباد43

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:11,000,000
زیربنا315 -طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان راهنمايي8

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,800,000
زیربنا115 -همکف -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان صياد32و30

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:5,500,000
زیربنا85 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان كوهسنگي7

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:5,500,000
زیربنا100 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان كوهسنگي7

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم