ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای فروش

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا116
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان صياد18

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا58
طبقه پنج -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان راهنمايي

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا55
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان وكيل آباد13

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل768,000,000
زیربنا48
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان بسمت ملك آباد

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا90
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت36

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل630,000,000
زیربنا63
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان روبرو بيمارستان قائم

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل2,230,000,000
زیربنا77
طبقه پنج -
شهر مشهد-
خیابان هفت تير8

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا90
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان امامت36

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل805,000,000
زیربنا230
زیرزمین-
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان ابوطالب1

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم