ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا104
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان خيام46/3

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا58
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلسطين4

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا93
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان تقاطع هاشميه وصارمي

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل940,000,000
زیربنا71
طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان دورميدان جانباز

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا50
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ابتدا ملاصدرا

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل940,000,000
زیربنا94
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حجاب54

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا60
زیرزمین-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت7

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل640,000,000
زیربنا80
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ميدان هشتصد وهفت تير

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم