ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست فروشی

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا130
همکف-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان نمايشگاه15

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا60
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان سراه راهنمايي

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا70
-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان کلاهدوز17/1

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم