ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا60
طبقه پنج -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان سه راه راهنمايي

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل852,000,000
زیربنا71
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شريعتي44

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا60
طبقه پنج -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان نرسيده به راهنمايي

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل432,000,000
زیربنا27
طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه63

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا50
طبقه چهار -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان كلاهدوز11

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا90
طبقه دو -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان بهشتي30

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل425,000,000
زیربنا42
طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان تقاطع خيام وسجاد

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل520,000,000
زیربنا65
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان پاستوروبهشت

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل2,100,000,000
زیربنا200
-چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان پيروزي32 وميدان حر

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل580,000,000
زیربنا100
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان عبدالمطلب36و34

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم