ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل390,000,000
زیربنا30
طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان روبرو پيروزي75

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,235,000,000
زیربنا95
طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان روبرو پيروزي75

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل960,000,000
زیربنا80
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ميدان هفت تير

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان معلم44و42

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا50
همکف-
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان فلاحي15/4

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,500,000,000
زیربنا50
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان فلاحي15/4

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا50
زیرزمین-
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان فلاحي15/4

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,560,000,000
زیربنا60
طبقه یک -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هفت سال ساخت
خیابان احمد آباد

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل2,700,000,000
زیربنا108
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان بهارستان4

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل2,500,000,000
زیربنا140
طبقه سه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان بهارستان2

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل975,000,000
زیربنا75
همکف-
شهر مشهد-
خیابان جانباز9

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل2,600,000,000
زیربنا130
زیرزمین-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان پرستار1/8

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,800,000,000
زیربنا90
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان پرستار1/8

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا70
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان بين ابوطالب وچهارراه ميدان بار

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل798,000,000
زیربنا42
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان صياد2

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم