ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای فروش

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا200
طبقه یک -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مجد22و24

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,170,000,000
زیربنا195
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان تقاطع رازي

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل250,000,000
زیربنا55
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان نخل25

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل360,000,000
زیربنا70
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان رهايي4/1

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا102
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز41

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل774,000,000
زیربنا86
طبقه دو -
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان پيروزي70و72

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا66
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان قرني21

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا67
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان قرني21

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,392,000,000
زیربنا116
طبقه یک -
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ابن سينا

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل550,000,000
زیربنا70
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صدف22

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,147,500,000
زیربنا153
طبقه دو -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان روبرو ابن سينا16

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم