ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:700,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان فاطميه10

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت31
شهر مشهد-
خیابان سرافراز7

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:350,000
مساحت32
شهر مشهد-
خیابان سجاديه22

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان فلاحي13

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,900,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب50و52

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
مساحت110
شهر مشهد-
خیابان انديشه71

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:8,800,000
مساحت150
شهر مشهد-
خیابان خيام70

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان خيام46

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:250,000
مساحت8
شهر مشهد-
خیابان احمدآباد

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:10,000,000
مساحت95
شهر مشهد-
خیابان ميدان راهنمايي

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
مساحت33
شهر مشهد-
خیابان مطهري4

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:13,000,000
مساحت400
شهر مشهد-
خیابان خيام10

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان چهارراه مخابرات

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان جهان آرا 1

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:700,000
مساحت210
شهر مشهد-
خیابان الهيه3

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان اماميه62

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان هفت تير20

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت100
شهر مشهد-
خیابان كلاهدوز24

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:3,000,000
مبلغ اجاره:450,000
مساحت10
شهر مشهد-
خیابان تقي آباد

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:3,800,000
مساحت90
شهر مشهد-
خیابان مطهري44و42

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,250,000
مساحت23
شهر مشهد-
خیابان دانش آموز23

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:10,000,000
مساحت60
شهر مشهد-
خیابان سجاد

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان استقلال1

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
مساحت32
شهر مشهد-
خیابان هفت تير16

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
مساحت36
شهر مشهد-
خیابان خيام60

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:8,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت43
شهر مشهد-
خیابان امامت23

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:20,000,000
مساحت88
شهر مشهد-
خیابان ميدان هنرستان

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:400,000
مساحت12
شهر مشهد-
خیابان قائم مقام36

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:950,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان شريعتي55

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت70
شهر مشهد-
خیابان استاديوسفي25

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم