ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت14
شهر مشهد-
خیابان شقايق5

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:8,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت30
شهر مشهد-
خیابان هدايت14

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت22
شهر مشهد-
خیابان کلاهدوز29

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت22
شهر مشهد-
خیابان کلاهدوز29

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,750,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان استقلال8و10

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,400,000
مساحت40
شهر مشهد-
خیابان فلاحي32

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت16
شهر مشهد-
خیابان زيتون1

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان فلاحي32

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:4,500,000
مساحت34
شهر مشهد-
خیابان کلاهدوز10و12

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:700,000
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان فلاحي38/12

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت24
شهر مشهد-
خیابان روبرو پيروزي35

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت24
شهر مشهد-
خیابان روبرو پيروزي35

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان هفت تير23

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
مساحت24
شهر مشهد-
خیابان ابوذر28و26

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت60
شهر مشهد-
خیابان الهيه1

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت26
شهر مشهد-
خیابان کوثر14

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت26
شهر مشهد-
خیابان کوثر14

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت30
شهر مشهد-
خیابان الهيه1

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان چهارراه مخابرات

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان چهارراه مخابرات

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت35
شهر مشهد-
خیابان چهاررراه ورزش

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:3,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت55
شهر مشهد-
خیابان شاهد68

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت31
شهر مشهد-
خیابان فرهنگ21

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت22
شهر مشهد-
خیابان ثمانه13

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت28
شهر مشهد-
خیابان ميرکي3و5

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان فرامرز36

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان فرامرز36

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:18,000,000
مبلغ اجاره:700,000
مساحت17
شهر مشهد-
خیابان مطهري3

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت16
شهر مشهد-
خیابان پيروزي28

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:12,500,000
مساحت70
شهر مشهد-
خیابان وکيل آباد75

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم