ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت10
شهر مشهد-
خیابان كوهسنگي

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت17
شهر مشهد-
خیابان حافظ21

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان نوفل10/3

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت24
شهر مشهد-
خیابان حجاب77

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت24
شهر مشهد-
خیابان حجاب77

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,100,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان پيروزي64

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت32
شهر مشهد-
خیابان كوثر37

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:8,500,000
مساحت160
شهر مشهد-
خیابان شاهد59

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت170
شهر مشهد-
خیابان آزادي4و2

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت31
شهر مشهد-
خیابان دانش آموز17و19

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت17
شهر مشهد-
خیابان حجاب13

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب26

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:700,000
مساحت21
شهر مشهد-
خیابان چراغچي50

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:900,000
مساحت16
شهر مشهد-
خیابان نرسيده به اديب46

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت42
شهر مشهد-
خیابان بيستون2

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي36

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت60
شهر مشهد-
خیابان پيروزي26

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان عارف11

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:9,000,000
مساحت68
شهر مشهد-
خیابان هاشميه34و36

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه31

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت80
شهر مشهد-
خیابان سناباد6و4

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
مساحت40
شهر مشهد-
خیابان قائم19و17

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت16
شهر مشهد-
خیابان فرامرز2

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت65
شهر مشهد-
خیابان سناباد8و6

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان چهارراه خاقاني

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:6,000,000
مبلغ اجاره:600,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان يوسفيه33

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان شريعتي55

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت40
شهر مشهد-
خیابان هفت تير2

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,800,000
مساحت40
شهر مشهد-
خیابان ملاصدرا4و6

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت12
شهر مشهد-
خیابان امامت3

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم