ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:8,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت27
شهر مشهد-
خیابان کوهسنگي29

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,300,000
مساحت100
شهر مشهد-
خیابان تعبدي8

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:6,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان اديب33و31

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت30
شهر مشهد-
خیابان نماز3

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:14,000,000
مساحت100
شهر مشهد-
خیابان الهيه

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:15,000,000
مساحت313
شهر مشهد-
خیابان ميدان جانباز

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,600,000
مساحت30
شهر مشهد-
خیابان فلاحي39

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
مساحت32
شهر مشهد-
خیابان استاديوسفي17

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
مساحت55
شهر مشهد-
خیابان بعدپيروزي17

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:6,200,000
مساحت30
شهر مشهد-
خیابان وکيل آباد57

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان ميدان حجاب

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان ميدان حجاب

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت22
شهر مشهد-
خیابان فرهنگ11و13

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت69
شهر مشهد-
خیابان الهيه1و3

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
مساحت45
شهر مشهد-
خیابان خيام شمالي

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت12
شهر مشهد-
خیابان صادقي2

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:17,000,000
مساحت130
شهر مشهد-
خیابان ملاصدرا 7

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت33
شهر مشهد-
خیابان صدف7

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:600,000
مساحت9
شهر مشهد-
خیابان شفا27

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان کوهسنگي29

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت28
شهر مشهد-
خیابان مجيديه27

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:30,000,000
مساحت250
شهر مشهد-
خیابان سرتقاطع امامت وآموزگار

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت17
شهر مشهد-
خیابان لادن5

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان مجيديه33

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت41
شهر مشهد-
خیابان کلاهدوز54

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,500,000
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان امامت28

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان راستي31

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
مساحت40
شهر مشهد-
خیابان انديشه7

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت17
شهر مشهد-
خیابان امامت68و66

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:8,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت27
شهر مشهد-
خیابان کوهسنگي29

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم