ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت52
شهر مشهد-
خیابان جلال10

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت40
شهر مشهد-
خیابان الهيه16

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:900,000
مساحت32
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد72

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان جلال10و8

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:0
مبلغ اجاره:0
مساحت220
شهر مشهد-
خیابان پيروزي32

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان فلاحي80

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت45
شهر مشهد-
خیابان اديب جنوبي19

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت57
شهر مشهد-
خیابان پيروزي35و37

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت57
شهر مشهد-
خیابان پيروزي35و37

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان دانشگاه

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,700,000
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي35

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:8,000,000
مساحت70
شهر مشهد-
خیابان وكيل اباد22و24

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:12,000,000
مساحت120
شهر مشهد-
خیابان ابوذر12و14

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:4,200,000
مساحت23
شهر مشهد-
خیابان پيروزي6و8

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:3,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت17
شهر مشهد-
خیابان كلاهدوز32و30

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت21
شهر مشهد-
خیابان مهدي12

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,200,000
مساحت64
شهر مشهد-
خیابان سناباد15

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:850,000
مساحت30
شهر مشهد-
خیابان نامجو4

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
مساحت20
شهر مشهد-
خیابان صياد13

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:60,000,000
مساحت1000
شهر مشهد-
خیابان خيام10

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
مساحت100
شهر مشهد-
خیابان خيام32

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:17,000,000
مساحت75
شهر مشهد-
خیابان استقلال4 وچهارراه ميلاد

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:5,500,000
مساحت67
شهر مشهد-
خیابان نرسيده به معلم3

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:4,500,000
مساحت42
شهر مشهد-
خیابان دستغيب35

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت75
شهر مشهد-
خیابان امامت43

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:400,000
مساحت12
شهر مشهد-
خیابان نخل21

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:8,000,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان هاشميه40

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت100
شهر مشهد-
خیابان فرامرز15و179

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت15
شهر مشهد-
خیابان رادان18

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت40
شهر مشهد-
خیابان معلم43

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم