ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست رهن و اجاره

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
مساحت37
شهر مشهد-
خیابان پيروزي65

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت40
شهر مشهد-
خیابان دستغيب8

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت16
شهر مشهد-
خیابان نامجو21و19

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:8,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت18
شهر مشهد-
خیابان يوسفيه9

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:8,000,000
مساحت120
شهر مشهد-
خیابان شفا32

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت45
شهر مشهد-
خیابان فلاحي4

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:950,000
مساحت23
شهر مشهد-
خیابان تلاش11

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,400,000
مساحت23
شهر مشهد-
خیابان روبروشريعتي41

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:15,000,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان استقلال2وميدان استقلال

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:20,000,000
مساحت180
شهر مشهد-
خیابان انديشه73

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
مساحت24
شهر مشهد-
خیابان مجد

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت23
شهر مشهد-
خیابان مطهري شمالي28

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
مساحت120
شهر مشهد-
خیابان چهارراه چهارچشمه

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت26
شهر مشهد-
خیابان محمديه21

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:60,000,000
مساحت51
شهر مشهد-
خیابان احمدآباد1وبهشت

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت28
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب72و74

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:20,000,000
مساحت440
شهر مشهد-
خیابان انديشه73

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
مساحت39
شهر مشهد-
خیابان معلم77

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,100,000
مساحت35
شهر مشهد-
خیابان معلم77

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت60
شهر مشهد-
خیابان پيروزي35و37

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت60
شهر مشهد-
خیابان پيروزي35و37

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:10,000,000
شهر مشهد-
خیابان رضا35

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت35
شهر مشهد-
خیابان بهشتي33

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت35
شهر مشهد-
خیابان بهشتي33

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
مساحت140
شهر مشهد-
خیابان کريمي3و5

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
مساحت22
شهر مشهد-
خیابان هفت تير3

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت45
شهر مشهد-
خیابان شقايق2و4

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت35
شهر مشهد-
خیابان جانباز7

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:7,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان مرواريد20

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
مساحت100
شهر مشهد-
خیابان تقاطع چهارراه ابوطالب وقرني

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم