ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای فروش

مغازه-فروشی
مبلغ کل:180,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان كيانستر1

مغازه-فروشی
مبلغ کل:576,000,000
مساحت64
-
شهر مشهد-
خیابان فرامرز3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت400
-
شهر مشهد-
خیابان كوثر37و39

مغازه-فروشی
مبلغ کل:200,000,000
مساحت20
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان الماس شرق

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,125,000,000
مساحت45
-
شهر مشهد-
خیابان شاهد6و8

مغازه-فروشی
مبلغ کل:150,000,000
مساحت16
-
شهر مشهد-
خیابان عاملي15

مغازه-فروشی
مبلغ کل:360,000,000
مساحت30
همکف-
شهر مشهد-
خیابان صابر3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:320,000,000
مساحت55
-
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب22

مغازه-فروشی
مبلغ کل:640,000,000
مساحت32
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان بهشتي18و20

مغازه-فروشی
مبلغ کل:180,000,000
مساحت14
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان جانباز

مغازه-فروشی
مبلغ کل:793,500,000
مساحت69
همکف-
شهر مشهد-
خیابان اميريه5

مغازه-فروشی
مبلغ کل:504,000,000
مساحت18
-
شهر مشهد-
خیابان فرهاد25

مغازه-فروشی
مبلغ کل:250,000,000
مساحت50
-
شهر مشهد-
خیابان اماميه42

مغازه-فروشی
مبلغ کل:171,000,000
مساحت19
-
شهر مشهد-
خیابان الماس شرق

مغازه-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت42
-
شهر مشهد-
خیابان بيستون

مغازه-فروشی
مبلغ کل:3,640,000,000
مساحت182
-
شهر مشهد-
خیابان مطهري7و9

مغازه-فروشی
مبلغ کل:180,000,000
مساحت12
طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان خيام شمالي

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت55
-
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب15

مغازه-فروشی
مبلغ کل:665,000,000
مساحت35
-
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه5/3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:975,000,000
مساحت75
-
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه5/3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:300,000,000
مساحت26
-
شهر مشهد-
خیابان خيامدشمالي

مغازه-فروشی
مبلغ کل:400,000,000
مساحت11
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان جانباز

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت21
-
شهر مشهد-
خیابان قبل خاقاني5

مغازه-فروشی
مبلغ کل:680,000,000
مساحت120
زیرزمین-
شهر مشهد-
خیابان خيام شمالي

مغازه-فروشی
مبلغ کل:490,000,000
مساحت27
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان چهارراه مخابرات

مغازه-فروشی
مبلغ کل:480,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان هاشميه

مغازه-فروشی
مبلغ کل:350,000,000
مساحت20
-
شهر مشهد-
خیابان خيام شمالي

مغازه-فروشی
مبلغ کل:2,580,000,000
مساحت43
همکف-
شهر مشهد-
خیابان پيروزي19و21

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت40
زیرزمین-
شهر مشهد-
خیابان تقاطع قرني ومجد

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,530,000,000
مساحت33
-
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي23

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم