ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای فروش

مغازه-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت435
-
شهر مشهد-
خیابان حرعاملي8

مغازه-فروشی
مبلغ کل:350,000,000
مساحت65
-
شهر مشهد-
خیابان خيام34

مغازه-فروشی
مبلغ کل:400,000,000
مساحت10
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان تقي آباد

مغازه-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت25
-
شهر مشهد-
خیابان مطهري11

مغازه-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت25
-
شهر مشهد-
خیابان تقاطع هاشميه وفكوري

مغازه-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت40
-
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب

مغازه-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت21
-
شهر مشهد-
خیابان چهارراه كلاهدوز وميدان شهريار

مغازه-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت86
-
شهر مشهد-
خیابان هدايت18

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,755,000,000
مساحت39
-
شهر مشهد-
خیابان كيانستر2

مغازه-فروشی
مبلغ کل:462,000,000
مساحت14
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان جانباز

مغازه-فروشی
مبلغ کل:7,000,000,000
مساحت90
همکف-
شهر مشهد-
خیابان كلاهدوز33

مغازه-فروشی
مبلغ کل:100,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان ميدان توحيد

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,120,000,000
مساحت28
-
شهر مشهد-
خیابان ميدان جانباز

مغازه-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت42
-
شهر مشهد-

مغازه-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت200
-
شهر مشهد-
خیابان معلم45

مغازه-فروشی
مبلغ کل:880,000,000
مساحت55
-
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

مغازه-فروشی
مبلغ کل:455,000,000
مساحت35
-
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

مغازه-فروشی
مبلغ کل:900,000,000
مساحت42
همکف-
شهر مشهد-
خیابان دستغيب35

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت40
-
شهر مشهد-
خیابان معلم44و46

مغازه-فروشی
مبلغ کل:330,000,000
مساحت35
همکف-
شهر مشهد-
خیابان مطهري66

مغازه-فروشی
مبلغ کل:308,000,000
مساحت32
-
شهر مشهد-
خیابان صادقيه4

مغازه-فروشی
مبلغ کل:750,000,000
مساحت50
-
شهر مشهد-
خیابان مطهري21و23

مغازه-فروشی
مبلغ کل:3,900,000,000
مساحت72
-
شهر مشهد-
خیابان سناباد25و27

مغازه-فروشی
مبلغ کل:550,000,000
مساحت24
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان سلمان

مغازه-فروشی
مبلغ کل:650,000,000
مساحت35
-
شهر مشهد-
خیابان سلمان

مغازه-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت17
-
شهر مشهد-
خیابان ميدان حجاب

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت50
-
شهر مشهد-
خیابان قرني3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:380,000,000
مساحت18
-
شهر مشهد-
خیابان حجاب77

مغازه-فروشی
مبلغ کل:5,220,000,000
مساحت290
-
شهر مشهد-
خیابان حرعاملي35

مغازه-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت100
-
شهر مشهد-
خیابان قائم17و19

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم