ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت65
-
شهر مشهد-
خیابان اديب جنوبي17

مغازه-فروشی
مبلغ کل:650,000,000
مساحت13
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان جانباز1

مغازه-فروشی
مبلغ کل:220,000,000
مساحت15
همکف-
شهر مشهد-
خیابان سناباد52و50

مغازه-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت40
-
شهر مشهد-
خیابان کوثر1و3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:320,000,000
مساحت16
طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان کيان سنتر1

مغازه-فروشی
مبلغ کل:270,000,000
مساحت14
زیرزمین-
شهر مشهد-
خیابان تقي آباد

مغازه-فروشی
مبلغ کل:320,000,000
مساحت16
طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان کيان سنتر1

مغازه-فروشی
مبلغ کل:250,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان جلال50و52

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,350,000,000
مساحت65
-
شهر مشهد-
خیابان رفيعي26

مغازه-فروشی
مبلغ کل:2,100,000,000
مساحت35
همکف-
شهر مشهد-
خیابان جلال11و9

مغازه-فروشی
مبلغ کل:270,000,000
مساحت20
-
شهر مشهد-
خیابان موسوي قوچاني24

مغازه-فروشی
مبلغ کل:250,000,000
مساحت30
-
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه12

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,100,000,000
مساحت32
زیرزمین-
شهر مشهد-
خیابان سلمان

مغازه-فروشی
مبلغ کل:504,000,000
مساحت36
-
شهر مشهد-
خیابان ميعاد9/6

مغازه-فروشی
مبلغ کل:48,000,000
مساحت12
همکف-
شهر مشهد-
خیابان کريمي26

مغازه-فروشی
مبلغ کل:350,000,000
مساحت44
همکف-
شهر مشهد-
خیابان چهارراه عبدالمطلب

مغازه-فروشی
مبلغ کل:450,000,000
مساحت19
همکف-
شهر مشهد-
خیابان صادقي3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:630,000,000
مساحت35
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان راهنمايي

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت76
همکف-
شهر مشهد-
خیابان فلسطين13

مغازه-فروشی
مبلغ کل:8,960,000,000
مساحت128
-
شهر مشهد-
خیابان امامت21و23

مغازه-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت100
-
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب18و16

مغازه-فروشی
مبلغ کل:265,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان انديشه71

مغازه-فروشی
مبلغ کل:350,000,000
مساحت40
-
شهر مشهد-
خیابان مطهري70و72

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,225,000,000
مساحت49
-
شهر مشهد-
خیابان پيروزي75/7

مغازه-فروشی
مبلغ کل:300,000,000
مساحت15
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان چهارراه ورزش

مغازه-فروشی
مبلغ کل:330,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان صياد23

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت38
-
شهر مشهد-
خیابان ميدان محمديه

مغازه-فروشی
مبلغ کل:200,000,000
مساحت17
-
شهر مشهد-
خیابان تقي آباد

مغازه-فروشی
مبلغ کل:480,000,000
مساحت16
-
شهر مشهد-
خیابان عبدالطملب31و33

مغازه-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت60
همکف-
شهر مشهد-
خیابان صياد12

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم