ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

مغازه-فروشی
مبلغ کل:3,200,000,000
مساحت217
-
شهر مشهد-
خیابان الهيه1

مغازه-فروشی
مبلغ کل:445,000,000
مساحت24
همکف-
شهر مشهد-
خیابان هدايت32

مغازه-فروشی
مبلغ کل:875,000,000
مساحت35
همکف-
شهر مشهد-
خیابان تقاطع آموزگار وقانع

مغازه-فروشی
مبلغ کل:350,000,000
مساحت12
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان چهارراه مخابرات

مغازه-فروشی
مبلغ کل:200,000,000
مساحت12
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان ميدان جانباز

مغازه-فروشی
مبلغ کل:435,000,000
مساحت30
-
شهر مشهد-
خیابان صادقيه4

مغازه-فروشی
مبلغ کل:310,000,000
مساحت26
همکف-
شهر مشهد-
خیابان شفا33و31

مغازه-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت22
طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان کيانستر2

مغازه-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت45
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان خيام شمالي

مغازه-فروشی
مبلغ کل:4,750,000,000
مساحت95
-
شهر مشهد-
خیابان امامت39و41

مغازه-فروشی
مبلغ کل:360,000,000
مساحت40
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان چهارراه ابوطالب

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت32
زیرزمین-
شهر مشهد-
خیابان جنب دانشگاه23

مغازه-فروشی
مبلغ کل:720,000,000
مساحت31
همکف-
شهر مشهد-
خیابان لادن35

مغازه-فروشی
مبلغ کل:650,000,000
مساحت18
همکف-
شهر مشهد-
خیابان فلسطين5

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت30
-
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي34

مغازه-فروشی
مبلغ کل:5,220,000,000
مساحت87
همکف-
شهر مشهد-
خیابان پيروزي77

مغازه-فروشی
مبلغ کل:227,000,000
مساحت15
زیرزمین-
شهر مشهد-
خیابان تقي آباد

مغازه-فروشی
مبلغ کل:500,000,000
مساحت26
همکف-
شهر مشهد-
خیابان حجاب77

مغازه-فروشی
مبلغ کل:2,400,000,000
مساحت40
-
شهر مشهد-
خیابان مجيديه

مغازه-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت43
همکف-
شهر مشهد-
خیابان الهيه32

مغازه-فروشی
مبلغ کل:550,000,000
مساحت34
-
شهر مشهد-
خیابان حسابي41

مغازه-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان چهارراه دانش آموز

مغازه-فروشی
مبلغ کل:960,000,000
مساحت35
-
شهر مشهد-
خیابان طالقاني9

مغازه-فروشی
مبلغ کل:880,000,000
مساحت44
-
شهر مشهد-
خیابان الهيه13

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,800,000,000
مساحت100
-
شهر مشهد-
خیابان کوثرجنوبي14

مغازه-فروشی
مبلغ کل:12,000,000,000
مساحت150
همکف-
شهر مشهد-
خیابان معلم51و53

مغازه-فروشی
مبلغ کل:550,000,000
مساحت10
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان امامت28

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت75
-
شهر مشهد-
خیابان توس15و17

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت16
همکف-
شهر مشهد-
خیابان انتها هاشميه

مغازه-فروشی
مبلغ کل:770,000,000
مساحت22
طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان کيانسنتر2

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم