ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,575,000,000
مساحت45
-
شهر مشهد-
خیابان وكيل اباد44و46

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,900,000,000
مساحت20
-
شهر مشهد-
خیابان معلم4

مغازه-فروشی
مبلغ کل:155,000,000
مساحت20
-
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب38

مغازه-فروشی
مبلغ کل:150,000,000
مساحت10
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان انديشه79

مغازه-فروشی
مبلغ کل:215,000,000
مساحت15
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان انديشه79

مغازه-فروشی
مبلغ کل:250,000,000
مساحت10
-
شهر مشهد-
خیابان قرني

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت50
همکف-
شهر مشهد-
خیابان سرافراز52

مغازه-فروشی
مبلغ کل:370,000,000
مساحت27
همکف-
شهر مشهد-
خیابان حجاب77

مغازه-فروشی
مبلغ کل:270,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان اديب1

مغازه-فروشی
مبلغ کل:280,000,000
مساحت18
-
شهر مشهد-
خیابان آرمان16

مغازه-فروشی
مبلغ کل:100,000,000
مساحت13
همکف-
شهر مشهد-
خیابان يوسفيه43

مغازه-فروشی
مبلغ کل:810,000,000
مساحت45
-
شهر مشهد-
خیابان اميريه3و5

مغازه-فروشی
مبلغ کل:810,000,000
مساحت45
-
شهر مشهد-
خیابان اميريه38

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,170,000,000
مساحت65
-
شهر مشهد-
خیابان اميريه38

مغازه-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت70
-
شهر مشهد-
خیابان ارغوان16

مغازه-فروشی
مبلغ کل:12,000,000,000
مساحت250
-
شهر مشهد-
خیابان پيروزي14

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت50
-
شهر مشهد-
خیابان فكوري58و56

مغازه-فروشی
مبلغ کل:720,000,000
مساحت18
زیرزمین-
شهر مشهد-
خیابان چهارراه ميلاد

مغازه-فروشی
مبلغ کل:499,000,000
مساحت11
طبقه دو -
شهر مشهد-
خیابان پروما

مغازه-فروشی
مبلغ کل:5,075,000,000
مساحت203
همکف-
شهر مشهد-
خیابان چهارراه بزرگمهر

مغازه-فروشی
مبلغ کل:650,000,000
مساحت18
-
شهر مشهد-
خیابان صياد37و39

مغازه-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت42
-
شهر مشهد-
خیابان پايداري2

مغازه-فروشی
مبلغ کل:200,000,000
مساحت18
-
شهر مشهد-
خیابان موسوي قوچاني30/11و30/13

مغازه-فروشی
مبلغ کل:250,000,000
مساحت10
طبقه سه -
شهر مشهد-
خیابان انتها ابوذر

مغازه-فروشی
مبلغ کل:510,000,000
مساحت30
-
شهر مشهد-
خیابان حجاب77

مغازه-فروشی
مبلغ کل:340,000,000
مساحت20
-
شهر مشهد-
خیابان حجاب77

مغازه-فروشی
مبلغ کل:915,000,000
مساحت35
-
شهر مشهد-
خیابان فلاحي43

مغازه-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت20
-
شهر مشهد-
خیابان چهارراه گلستان

مغازه-فروشی
مبلغ کل:300,000,000
مساحت28
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان تقي

مغازه-فروشی
مبلغ کل:500,000,000
مساحت50
طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان شريعتي26

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم