ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت125-زیربنا75-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت31

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
مساحت280-زیربنا200-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هاشميه32

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت250-زیربنا360-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هدايت12

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت250-زیربنا300-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عدل27

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت200-زیربنا100--چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان چهارراه آموزگار

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت160-زیربنا120-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اديب28

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت160-زیربنا120-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اديب28

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت100-زیربنا100-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب5

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت100-زیربنا100-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب5

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت120-زیربنا110-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان لاله9

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت120-زیربنا120-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان نامجو12

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت120-زیربنا120-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان نامجو12

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت500-زیربنا180-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد87/3

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت210-زیربنا230-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان شريعتي11/2

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت210-زیربنا230-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان شريعتي11/2

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:6,500,000
مساحت250-زیربنا200-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان فلسطين11

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:500,000
مساحت155-زیربنا140-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان كريمي13

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:350,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت180-زیربنا220-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان كلاهدوز37

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:350,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت180-زیربنا220-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان كلاهدوز37

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت360-زیربنا200-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان خيبر شمالي4

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت220-زیربنا150-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان استاديوسفي13

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:220,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت125-زیربنا225-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي32

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:220,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت125-زیربنا225-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سي

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:400,000
مساحت80-زیربنا160-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان وصال10

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت150-زیربنا158-دو طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-
خیابان فكوري6

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت150-زیربنا158-دو طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-
خیابان فكوري6

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
مساحت95-زیربنا65-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان كلاهدوز36

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:7,500,000
مساحت540-زیربنا255-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان رضوي7و9

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
مساحت128-زیربنا75-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان صارمي10

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت250-زیربنا170-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان سيدرض3

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم