ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت300-زیربنا120-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ولايتي9

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:170,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت100-زیربنا130-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هاشميه26

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:170,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت100-زیربنا130-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هاشميه26

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,700,000
مساحت140-زیربنا86-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان يوسفيه3/1

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:50,000,000
مساحت500-زیربنا600-یک طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان ناصرخسرو19/3

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت200-زیربنا100-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان مطهري36

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت150-زیربنا65-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان شقايق10

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
-زیربنا160-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان سيدرضي30

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت250-زیربنا170-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ابوطالب49

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:200,000
مساحت100-زیربنا100-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان صابر1

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:450,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت290-زیربنا180-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان فرامرز28

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:450,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت290-زیربنا180-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان فرامرز28

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:10,000,000
مساحت400-زیربنا250-یک طبقه -ده خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان وكيل آباد52

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:70,000,000
مساحت1000---
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان خيام10

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت200-زیربنا198-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان شاهد73

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,300,000
مساحت120-زیربنا80-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان خيام56

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
مساحت100-زیربنا150-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان شاهد36و38

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:5,900,000
مساحت150-زیربنا150-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان استقلال9 ميدان معلم

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت125-زیربنا150-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه28/10

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت255-زیربنا210-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانش اموز8

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت45-زیربنا70-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مجد29

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:10,000,000
مساحت320-زیربنا200--سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و پنج سال ساخت
خیابان فرهاد1

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت220-زیربنا70-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان جانباز7

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت220-زیربنا70-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان جانباز7

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:300,000
مساحت335-زیربنا300-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان شريعتي74

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت20-زیربنا20--
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان سيدرضي51

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت20-زیربنا20--
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان سيدرضي51

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:290,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت340-زیربنا240-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان آبكوه15

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت330-زیربنا150-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان شريعتي70

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت330-زیربنا150-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان شريعتي70

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم