ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
مساحت250-زیربنا146-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت30

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت100-زیربنا135-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مطهري40

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:350,000,000
مبلغ اجاره:100,000
مساحت180-زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان صدف24

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:600,000
مساحت75-زیربنا67-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شهرستاني13/5

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:13,000,000
مساحت250-زیربنا450-یک طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان فلسطين13

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت200-زیربنا260-یک طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان مطهري51

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت250-زیربنا150-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان شريعتي17

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت125-زیربنا90-دو طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان سيدرضي33

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
مساحت150-زیربنا140-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان ابوطالب1

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
مساحت310-زیربنا260-یک طبقه -هشت خوابه
شهر مشهد-
خیابان پنجراه سناباد

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:700,000
مساحت75-زیربنا65-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان شقايق8/11

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:2,300,000
مساحت120-زیربنا95-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان پيروزي30

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:180,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت120-زیربنا75-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه28/8

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:180,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت120-زیربنا75-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هاشميه28/8

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت125-زیربنا90-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان سيدرضي50

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:3,300,000
مساحت170-زیربنا95-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هاشميه30

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:31,000,000
مبلغ اجاره:3,600,000
مساحت215-زیربنا190-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهل و پنج سال ساخت
خیابان دانشجو28

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:9,000,000
مساحت560-زیربنا380-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان ارشاد6

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:3,800,000
مساحت80-زیربنا78-دو طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان صاحب الزمان19

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:160,000,000
مبلغ اجاره:20,000
مساحت200-زیربنا170-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان حسابي32/6

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت560-زیربنا250-یک طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-
خیابان اسدالله زاده7

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت560-زیربنا250-یک طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-
خیابان اسدالله زاده7

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
مساحت200-زیربنا115-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان هدايت1

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
مساحت90-زیربنا75-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان صياد50

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت90-زیربنا140-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان زيتون15

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:3,300,000
مساحت250-زیربنا290-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان رضا19

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت300-زیربنا190-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان رضا5

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت300-زیربنا190-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان رضا5

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:2,100,000
مساحت140-زیربنا70-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان كلاهدوز30

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت120-زیربنا120-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان شقايق8

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم