ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت200-زیربنا120-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هاشميه3

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت200-زیربنا120-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هاشميه3

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت108-زیربنا80-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ابوطالب21

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:20,000,000
مساحت630-زیربنا600-سه طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان مينا4

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت200-زیربنا240-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان مجيديه14

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت108-زیربنا80-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ابوطالب21

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت230-زیربنا210-یک طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و پنج سال ساخت
خیابان رضا23

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت135-زیربنا100-دو طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان بهشتي30

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:40,000,000
مساحت300-زیربنا1600-پنج طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان معلم49

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:4,500,000
مساحت110-زیربنا220-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان معلم51و49

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:600,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت340-زیربنا150-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهل و هفت سال ساخت
خیابان محتشمي7

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:600,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت340-زیربنا150-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهل و هفت سال ساخت
خیابان محتشمي7

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:8,500,000
مساحت500-زیربنا350-یک طبقه -نه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان دعبل1

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:3,000,000
مبلغ اجاره:350,000
مساحت20-زیربنا20-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان برونسي16

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:10,000,000
مساحت330-زیربنا400-یک طبقه -هفت خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان معلم14و16

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت260-زیربنا160-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی و هفت سال ساخت
خیابان نوفل20

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت260-زیربنا160-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و هفت سال ساخت
خیابان نوفل20

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:10,000,000
مساحت500-زیربنا370-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان عدالت20

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:600,000
مساحت300-زیربنا100-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صابر2

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت100-زیربنا70-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان پاستور22

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت103-زیربنا130-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان دلشاد3

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت103-زیربنا130-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان دلاوران11

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
مساحت250-زیربنا220-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان فلسطين15

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت70-زیربنا60-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان صدف25

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت70-زیربنا60-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان صدف25

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:450,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت490-زیربنا415-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:چهل سال ساخت
خیابان اول بهشت

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:450,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت490-زیربنا415-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:چهل سال ساخت
خیابان اول بهشت

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:400,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت264-زیربنا180-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان صياد11

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
مساحت400-زیربنا220-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان بيستون14

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت125-زیربنا75-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان انديشه79

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم